Випуск 12-1/2016

Випуск 12-2/2016


Випуск 12-1/2016

Титул

 

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Горіховський М.В., Чикуркова А.Д.
Конкурентоспроможність як складова розвитку фермерських господарств: теоретичний аспект

Зайцев О.В.
Закон убывающей отдачи в аграрном производстве 

Лашин П.М.
Совершенствование механизмов взаимодействия финансового и реального сектора: анализ проблем внедрения института финансового омбудсмена в Украине


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИН

Галяс А.В.
Стан та перспективи розвитку світового ринку суниці

Кравцова І.В.
Особливості функціонування та організації глобального ланцюга створення вартості у галузі виробництва мобільних телефонів

Лютак О.М.
Особливості нормативно-правового регулювання міжнародних туристичних зв’язків України

Пічкурова З.В.
Світовий досвід створення та функціонування патентних аукціонів

Скрипник Н.Є., Горпинич О.О.
Сучасні тенденції міжнародної міграції трудових ресурсів

Ставицька А.В.
Потенціал ринку інформаційних технологій України: реалії та перспективи

Сторожилова У.Л.
Проблемы реформирования современной Украины и Причерноморского экономического района


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Алескерова Ю.В.
Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану

Буринська О.І.
Роль соціальної компоненти сталого розвитку в аграрному секторі національної економіки

Драбик О.М.
Формування бездифіцитного бюджету Пенсійного фонду для забезпечення належного соціального захисту населення

Згурський Ю.Д., Розметова О.Г.
Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Запорізькій області

Капраль О.Р.
Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття «державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків»

Сало І.А.
Роль соціального забезпечення населення у розвитку ринку плодів і ягід

Солодовнік О.О.
Моніторинг загроз інтересам сторін публічно-приватного партнерства

Сорговицька Я.Г.
Застосування міжнародного досвіду фінансового зміцнення територіальних громад в Україні

Старух А.І.
Механізм трансформації міжбюджетних відносин із урахуванням пріоритетів розвитку підприємництва у державному секторі економіки України

Стойка В.О., Курмаєв П.Ю., Стойка С.О.
Теоретичні та практичні аспекти використання альтернативних джерел енергії

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.
Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення

Швайдак В.М.
Пріоритетні напрями інвестування інноваційної діяльності в Україні


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Joanna Jasińska
Zmiany w koncepcjach zarządzania organziacjami

Апопій В. В., Шалева О. І., Гуштан Т. В.
Особливості аналізу конкурентоспроможності спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі

Дєліні М.М.
Соціально-економічна складова підприємництва

Кавтиш О.П., Молоденков П.О.
Напрями підвищення результативності збутової політики комерційних підприємств у сучасних умовах

Кленін О.В.
Організаційно-економічний механізм стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком

Командровська В.Є., Колесник М.В., Любезна І.І.
Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі

Костецька Н.І.
Систематизація принципів планування діяльності підприємства

Лебедко С.А.
Структуризація загроз економічній безпеці транспортних підприємств

Лемещенко Н.М.
Матеріально-технічний потенціал як необхідний елемент розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області

Лисенко В.А.
SWOT-аналіз функціонування внутрішнього економічного механізму сільськогосподарських підприємств

Мандра В.В.
Критерії надійності та конкурентоспроможності транспортно-вантажної системи (на прикладі морського порту)

Мясников В.О.
Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

Нєнно І.М.
Комплементарні активи як базис формування бізнес-моделей підприємств

Онуфрієнко Н.Л., Борисенко О.Є.
Оцінка результативності діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства за критерієм вартості

Ткаченко А.М., Лелі Ю.Г.
Проблеми та перспективи розвитку готельного бізнесу в умовах сьогодення

 

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Бушман Т.С.
Вдосконалення процесів управління персоналом в контексті забезпечення кадрової безпеки підприємства

Худолій В.Ю., Пономаренко Т.В.
Управлінські аспекти забезпечення економічної стійкості підприємств

 

РОЗДІЛ 6. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Шмиголь Н.М.
Метод оцінки ефективності вкладання коштів в основні засоби з метою розвитку підприємств

Барна М.Ю., Стефанишин О.Б.
Діагностика фінансового забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств


Випуск 12-2/2016


Титул


Зміст


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Меліх Т.Г.
Методологічний базис оцінки виробничого потенціалу харчових підприємств

Осипова Є.Л.
Процес впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах водного транспорту

Довбня С.Б., Письменна О.О. 
Процесний підхід у стратегічному управлінні персоналом

Радкевич Л.А. 
Систематизація цілей та задач медіапланування в рекламному менеджменті

Рот-Сєров Є.В. 
Роль і місце знань у комерціалізації інновацій як інструменту реалізації потенціалу підприємства

Терованесова О. Ю. 
Застосування виробничих функцій для оцінки та прогнозування ефективності використання ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємства

Швіндіна Г.О. 
Управління стратегічними змінами на підприємстві


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Дармограй В.І., Жученко А.М. 
Проблеми інформаційного забезпечення при формуванні стратегії стійкого розвитку регіону 

Деркач Т.В. 
Класифікаційні ознаки інтеграційних процесів у регіональному економічному просторі

Носач Н.М., Ставерська Т.О.
Аналіз стану та тенденції розвитку торгівлі Харківської області

Самофатова В.А. 
Комплексний підхід до управління сталим розвитком агропродовольчої сфери Південного регіону


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Галинська Ю.В. 
Економіко-юридичні аспекти виникнення, вилучення та розподілу природно-ресурсної ренти при експлуатації надр

Самойленко Ю.І. 
Інституціональне забезпечення громадського екологічного управління в Україні

Смоленніков Д.О. 
Науково-методичний підхід до оцінки соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики

Суска А.А. 
Загальноприродний та соціальний потенціал лісу як категорія економіки природних ресурсів


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Горемикіна Ю.В.
Соціальне відторгнення осіб з інвалідністю в Україні та нові технології для його подолання

Кудлаєнко С.В.
Реалізація соціальної політики держави: генезис методичних підходів

Тюлєнєв С.А. 
Ключові зміни на ринку праці україни: стан та проблеми вирішення


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бражко О.В.
Взаємодія підприємницьких і банківських структур економічної системи України

Васильчишин О.Б.
Вплив євроінтеграції на фінансову безпеку національної банківської системи

Кібальник Л.О., Напора І.Ю.
Впровадження політики інформаційної безпеки банківських установ

Корнієнко Н.М.
Планування видатків державного бюджету як інструмент соціально-економічного зростання

Радова Н.В.
Достатність капіталу банків в умовах нестабільності фінансового ринку України 

Слободянюк О.В.
Фінансовий інструментарій індексного та мультиризикового страхування сільськогосподарської діяльності

Яриєв С.С.
Фінансові інструменти хеджування банківських ризиків в Україні 


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Бурденюк Т.Г.
Критерії й показники конкурентоспроможності підприємств та методика їх якісного аналізу

Голобородько Т.В. 
Облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зарубіжних країнах в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

Дубовая В.В. 
Концептуальна основа методів обліку витрат у промисловості

Засадний Б.А.
Формування облікової політики в системі бухгалтерського обліку підприємств

Ковбаса Т.А.
Облікове забезпечення заготівельної діяльності підприємств лісового господарства

Линник О.І., Артеменко Н.В., Бондаренко О.М.
Застосування досвіду бухгалтерського обліку зарубіжних країн стосовно практичної діяльності українських підприємств

Сидоренко Р.В. 
Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та перспективи

Шилко І. С.
Методичні та організаційні аспекти аналізу господарської діяльності коледжів бюджетної сфери України 


РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА

Затуливітер Ю.С.
Статистичне оцінювання впливу екологічних факторів економічної діяльності підприємств на довкілля


РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бойчук М.В., Маханець Л.Л.
Стохастичне моделювання оптимального збору врожаю

Галахов Є.М.
Теоретичний аспект залучення підприємством фріланс-ресурсу онлайн-формату у вимірі мережевої економіки

Цеслів О.В., Коломієць А.С., Кокорева А.С. 
Економіко-математичне моделювання кластерних формувань регіону

 

РОЗДІЛ 12. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Воловодюк С.С.
Оцінка забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу України

Франчук О.П.
Система управління телекомунікаційними компаніями як складова соціального та економічного розвитку національно господарства

Череп А.В.
Макроекономічний аналіз продуктивності праці в Україні

Маніца Л.В.
Оцінка використання підходів до діагностики та моніторингу економічної діяльності на підприємствах машинобудівної галузі

Долозіна І.Л.
До питання про сутність місцевих фінансів як економічної категорії

Полозова Т.В., Манойленко О.В.
Моніторинг функціонування інноваційно-інвестиційного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Степанець Д.С.
Інтегральна оцінка рівня дисбалансу розвитку підприємств вертикально-інтегрованих структур 

 

РОЗДІЛ 13. РЕЦЕНЗУВАННЯ 

Шимановська-Діанич Л.М. 
Рецензія на монографію «Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні»