Випуск 16/2017

 

Титул 

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Седляр Д.О.
Потреби українців на сучасному етапі: економічний аспект

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Біла С.О., Філоненко Я.М.
Міжнародне економічне співробітництво України у сфері ядерної енергетики
Ричка М.А.
Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції
Яковченко В.С.
Принцип транспарентності сот як запорука передбачуваних міжнародних торгових відносин

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Біла І.С., Салатюк Н.М.
Розвиток сучасного бізнесу та проблеми його державного регулювання в Україні
Більська О.В.
Cоціальні інновації: сутність, джерельна база та особливості формування
Боднар О.В.
Методичні підходи дослідження диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію
Гомон М.В.
Значення поняття «регулятивний потенціал» в податковому регулюванні
Пінчук Д.В.
Механізм реалізації регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами
Сало І.А.
Категорія ринок плодів і ягід в сучасності

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бойчик І.М.
Формування бізнес–моделі виробничо-торгівельного підприємства з урахуванням напрямів його стратегічного розвитку
Буй Ю.В.
Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування
Кучер С.Ф., Васильєв В.Г.
Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки
Глущенко Я.І.
Внутрішній контроль зовнішньоекономічного договору: інформаційно-організаційні та методичні аспекти
Жадан Ю.В.
Класифікація ризиків олійно-жирових підприємств України
Лизунова О.М., Пуханов О.О.
Формування енергоефективної політики підприємства
Несен Л.М., Жгун О.П., Околіта І.І.
Тактика реалізації стратегії блакитного океану через реінжиніринг бізнес-процесів
Прокопець Л.В., Гіжевська А.-М.В.
Роль інформації в сучасному світі
Раменська С.Є., Радченко О.А.
Створення маркетингової системи компанії сфери послуг
Селезньова О.О.
Ідентифікація понятійно-категоріального апарату управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
Старостенко Г.Г.
Управління ліквідністю малого підприємства: теоретичний аспект
Черкасова Т.І., Каражова Н.Д.
Особливості формування інвестиційного потенціалу агропідприємств України

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Жученко А.М.
Теоретичні основи стійкого розвитку регіону на основі інтенсифікації інвестиційної діяльності з розробкою математичних методів експертно-статистичного оцінювання
Приходченко Т.А.
Методологія дослідження регіонального розвитку

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Губарь О.В., Чумак О.В., Федорченко О.К.
Особливості управління відходами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Кальницька М.А.
Соціальна безпека: поняття та загрози в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою
Семенова Л.Ю., Лобза А.В., Бикова А.Л.
Нормативно-правове підґрунтя та проблеми працевлаштування молоді: сильні і слабкі сторони

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Жадан О.В.
Контроль ефективності використання коштів місцевих бюджетів
Зайцев О.В., Нікітін Д.В.
Інститут банкрутства, його функції та роль на сучасному етапі економічного розвитку держави
Полєжаєва С.М.
Особливості страхування ризиків при споживчому кредитуванні
Стеценко Б.С.
Фундаментальні основи становлення постіндустріальної економіки: теоретичні засади

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Височан О.С., Яхвак Д.М.
Інституціоналізм у сучасній вітчизняній теорії бухгалтерського обліку: історичні витоки та генезис
Жадан Т.А.
Економічна сутність та зміст поняття «державний фінансовий контроль»
Рогова Д.О., Беренда Н.І.
Мета та стадії проведення аудиту виробничих запасів
Солодка Н.В.
Новий підхід до обліку внутрішньогрупових операцій між учасниками групи підприємств
Чайка Т.Ю.
Можливості застосування ABC-аналізу при формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної неоднорідності
Шинкаренко Д.В., Беренда Н.І.
Особливості аудиту та аналізу фінансових результатів

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Кочкодан В.Б.
Перспективи використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ в Україні
Окара Д.В., Чернишев В.Г., Шинкаренко В.М.
Аналіз показників розвитку вівчарства в Україні 

 

РОЗДІЛ 11. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ
Гавкалова Н.Л., Василенко Ю.В.

Оцінка структури інтелектуального капіталу 
Бабарицький О.В.
Семантична модель системи управління витратами на персонал
Самойленко І.О.
Управління енергоефективністю в національній економіці країни: сутність, зміст, державне регулювання
Ханін С.Г.
Значення економічної стійкості підприємствав забезпеченні його конкурентоспроможності
Якубек П.
Методологічні засади формування стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в інформаційній економіці
Борщ В.І.
Управлінський капітал сучасного закладу охорони здоров’я: його місце та роль у структурі сукупного капіталу організації
Мoх Мoхамад Аль Джавад
Аналіз сучасних тенденцій на ринку працевлаштування в Україні
Філиппова С.В., Ткач К.І., Васильєва В.Ю.
Основні тренди інноваційної діяльності промислових підприємств та напрямів наукових досліджень закладів вищої освіти України

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ