Випуск 7/2016

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Запроводюк А.В.
Корпоративний венчурний бізнес у стратегіях розвитку найбільш інноваційних компаній світу 
Чичина О.А.
Світовий енергетичний ринок: сучасний стан та тенденції розвитку 


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Афанасьєва М.Г., Ільченко В.О.
Принцип гарантованого результату в оптимізації бізнес-стратегій залізорудної галузі України 
Безп’ята І.В.
Кластеризація аграрного сектора економіки на основі складників інвестиційного клімату регіонів 
Більська О.В.
Людський потенціал і людський капітал: сутність, трансформація, життєвий цикл 
Венгер В.В.
Показники економічного зростання: галузевий аспект 
Грабовецький Б.Є.
Прогнозно-аналітичне забезпечення управлінських рішень: бурякоцукровий комплекс 
Демьянченко А.Г.
Государственно-частное партнерство: основополагающие условия и проблемы эффективного применения в Украине 
Капітула С.В., Міщук Є.В.
Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки як складової частини економічної безпеки національного господарства України в сучасних умовах трансформації економіки 
Маловичко А.С.
Інтеграція України до транспортно-логістичної системи Європейського Союзу 
Слободянюк Н.О.
Інвестиційні стратегії державно-приватного партнерства на основі SWOT- та PESТ-аналізу 
Степочкин А.И.
Концепция государственного управления устойчивым развитием национальных социально-экономических систем: составляющие уровни и специфика реализации 
Терлецька В.О., Малиновський Ю.В.
Динаміка зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної продукції України та українського Причорномор’я 
Усенко Ю.В.
Стратегічні орієнтири потенціалу розвитку інтегрованих структур в умовах глобалізації 
Хусаінов Р.В.
Формування і розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні 


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бондар М.О.
Наукові підходи до оцінки рівня інноваційно-інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств 
Борисова О.О.
Оцінка стану економічної безпеки підприємств ресторанного бізнесу 
Гудзь Ю.Ф.
Теоретико-методологічні засади сутності економічного потенціалу підприємства 
Євтухова С.М.
Якісні параметри оцінки стратегічного планування підприємств причорноморського регіону 
Ємельянов О.Ю.
Показники та методи оцінювання економічного розвитку промислових підприємств 
Завальнюк В.В.
Розробка методики проектування маркетингової підсистеми в системі стратегічного управління інноваціями 
Коваль В.В., Башинська М.І., Редьква О.З.
Розвиток машинобудівного комплексу в контексті забезпечення його економічної безпеки 
Лесик Л.І.
Методичні засади оцінювання ринкової вартості промислового підприємства 
Лисюк Т.В., Терещук О.С.
Організація туристичних подорожей і туроперейтинг 
Миколюк О.А.
Теоретичні підходи до трактування поняття «енергетична безпека» 
Нишенко О.В.
Аутсорсинг: класифікація видів 
Новак Н.П.
Розвиток та конкурентні переваги органічних аграрних підприємств у контексті забезпечення продовольчої безпеки 
Обруч Г.В.
Визначення координаційної ролі залізничного машинобудування в забезпеченні ефективного розвитку промисловості України 
Пасько О.В., Мартей Е.М.
Порівняльна характеристика кодексів корпоративного управління: Великобританія, Гана, Німеччина, Україна 
Пехов В.А.
Ефективність функціонування підприємств зернопродуктового підкомплексу в економічному механізмі ринку 
Смерічевський С.Ф.
Сучасний підхід до управління ризиками логістичних систем машинобудівних підприємств 
Стрий Л.А.
Экономическая безопасность бизнеса: некоторые аспекты безопасности при реализации инновационной стратегии развития 
Шуміло О.С.
Управління системою економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі на основі теорії функціональних систем 
Шимановська-Діанич Л.М., Барна М.Ю.
Підходи до формування кадрового забезпечення підприємств готельного господарства України


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Козін О.Є.
Методичний підхід до оцінки економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону 
Мартин О.М., Дубинецька П.П.
Пожежна безпека Причорноморського регіону в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою регіону 
Тєлєтов О.С., Летуновська Н.Є., Шевлюга О.Г.
Соціально-економічна взаємодія суб’єктів регіону на засадах спільної відповідальності 
Юрченко А.Ю.
Формування організаційно-економічного механізму розвитку і безпеки регіону 


РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Філяк М.С., Завадовська Ю.Ю.
Огляд результатів дослідження ефективності інтеграції вимушених переселенців у соціальну структуру приймаючих громад у регіонах України 


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бойко С.В.
Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону) 
Бондаренко О.С.
Параметри фінансових потоків як ключові орієнтири управління фінансами в сучасних умовах 
Васильчишин О.Б.
Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України в умовах політико-економічних дисбалансів 
Квасницька Р.С.
Оцінка рівня інвестиційного потенціалу в процесі формування інвестиційної стратегії інститутів-інвесторів на фінансовому ринку 
Приступа Л.А., Смалюк Т.І., Совяк І.Е.
Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні 
Ткаченко Я.С.
Джерела фінансування базової інфраструктури 
Шемет Т.С., Харевич А.С.
Банківське кредитування в іноземній валюті в постсоціалістичних країнах – нових членах ЄС 


РОЗДІЛ 7. БУХГ АЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Шрам Т.В., Пінчук Т.А.
Формування собівартості туристичного продукту: обліковий аспект 


РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Проскурович О.В., Ястремський М.М., Сорока Л.О.
Моделювання результативності роботи будівельного підприємства щодо ефективності використання основних фондів 
Зеленяк В.В.
Інституціональні імперативи розвитку інноваційної діяльності підприємств переробної галузі
Носатов І.К.
Теоретико-методичні основи оцінювання використання інформаційних технологій в національній економіці
Варламова І.С.
Cталий розвиток економіки України: ілюзія чи реальність 
Гончар Л.О.
Адаптація моделей управління змінами до сфери послуг
Худолей В.Ю., Гречко А.В.
Обґрунтування показників оцінювання фіскального забезпечення сталого розвитку регіонів України
Зеркаль А.В.
Управлінняпродуктивністютаефективністюпрацінаосновіформуваннясвідомостіперсоналупідприємства
Соломатіна Т.В.
Фондові механізми стратегічного розвитку фінансового потенціалу підприємств


РОЗДІЛ 9. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Єгоричева С.Б.
Сучасний погляд на інвестиційні можливості вітчизняного фінансового ринку
Рецензія на монографію Квасницької Р.С.
«Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України»