Випуск 31/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Ганський В.О., Андрійчик К.В.
Інтеграційні дії та програми розвитку Європейського Союзу у сфері історико-культурної спадщини

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бабина О.М.
Перспективи вирощування енергетичних культур як чинник впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України
Васюренко Л.В., Кукса І.М.
Трансформаційні засади державного регулювання організації оплати праці
Дудкін О.М.
Збалансованість нафтогазових стратегічних резервів національної економіки: проблеми термінології та побудови концепції
Мардус Н.Ю.
Оцінка стану внутрішнього ринку товарів на основі показників функціонального та структурного характеру
Яковлев В.І.
Тенденції розвитку машинобудівної галузі України

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Афанасьєв Є.В., Афанасьєв І.Є., Меленцова К.О.
Удосконалення механізму управління економічною ефективністю результатів операційної діяльності залізорудного підприємства
Varava А.А., Harutyunyan A.R.
Assessment of risks associated with strategic management information support
Ващенко Т.В., Летуновська Н.Є.
Роль інноваційного малого бізнесу у вирішенні завдання імпортозаміщення та підвищення конкурентоспроможності промислового сектору в умовах забезпечення випереджального розвитку
Кавун С.В., Панченко В.А.
Методи формування політики кадрової безпеки
Кондратюк О.І.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості як механізм їх ефективного розвитку
Кучмєєв О.О.
Формування методичних підходів до управління ризиками в логістичних системах торговельних підприємств
Смоловик Р.Ф., Линник Е.И.
Некоторые проблемы оценки, учета и анализа интеллектуального труда на промышленном предприятии: отечественный и зарубежный аспект
Ліхоносова Г.С.
Моделювання фазового простору соціально-економічного відторгнення підприємств
Овчарук В.В.
Модель системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Колісник Є.В.
Методичні підходи й особливості аналізу фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства
Пислару І.О.
Особливості розроблення стратегії управління персоналом у готельно-ресторанних закладах
Саєнсус М.А.
Оцінка показників «холодних» ланцюгів постачання у логістичній системі України
Смагін В.Л., Яворська О.Г.
Інноваційний потенціал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності
Смирнова Н.В., Козуб Н.М.
Проблеми класифікації інвестицій переробних підприємств АПК
Соколюк С.Ю.
Система індикаторів гармонійного інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Громова О.В., Крихтіна Ю.О., Сторожилова У.Л.
Привабливість Причорноморського регіону: технології Smart cities та модернізація існуючих компаній у високоефективні
Тульчинський Р.В.
Модернізаційні детермінанти трансформації суспільно-територіальних систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.
Екологічні аспекти розвитку сільських територіальних громад на базі актив-орієнтованого підходу
Тарасенко Д.Л.
Потенціал кількісного аналізу соціальних взаємодій для сталого розвитку

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Абрамов Є.В.
Еволюція поняття «конкурентоспроможність робочої сили на ринку праці» у контексті розвитку економічної науки
Філіпчук В.Р.
Тенденції та проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення за умов глобалізації

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Великий Ю.М., Сухомлин М.О.
Особливості споживчого кредитування банками фізичних осіб в Україні
Гаврилко Т.О., Науменко В.С.
Банківське кредитування в Україні: стан і перспективи розвитку
Думанська І.Ю.
Діагностування ефективності застосування інструментів бюджетного фінансування інноваційного процесу в АПК
Klishchuk O.V.
The reaction of emergent markets asset prices on ECB interest rate policy: Ukraine’s example

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гончаренко О.О.
Елементи методу бухгалтерського обліку: особливості застосування у діяльності небанківських фінансово-кредитних установ
Совик М.І.
Необхідність упровадження внутрішнього аудиту екологічних витрат підприємства в умовах здійснення економічної діяльності згідно з концепцією сталого розвитку
Чугрій Н.А.
Економічна природа нематеріальних активів як об'єктів бухгалтерського обліку

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Проскурович О.В., Ленешмідт А.О.
Моделювання розвитку ювелірного підприємства
Семенов А.С.
Модель динамики валового продукта, описываемого уравнением Дуффинга
Якубек П.
Сучасний стан інноваційного розвитку вищої освіти в Україні
Будько І.Р.
Формування механізму державного регулювання інноваційним розвитком системи вищої професійної освіти на регіональному рівні 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ