Випуск 33/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Єлісєєва Л.В.
Міжнародна практика оцінки соціального капіталу
Папаіка О.О.
Державне регулювання макроекономічного середовища: національні особливості та світовий досвід
Старостенко Г.Г.
Теоретичні засади дослідження світового ринку праці

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бусарєва Т.Г.
Імперативи становлення глобальної економіки знань
Грущинська Н.М.
Економічна поведінка та емоційний інтелект в сучасних умовах зміни технологічних укладів
Zhuravlova Yu.O.
Financing of public goods: experience of the EU and Ukraine countries
Подакова В.Є., Бондаревська К.В., Гришкін В.О.
Гармонізація системи оподаткування в країнах Європейського Союзу

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бєлялов Т.Е.
Особливості діяльності підприємницького університету в постіндустріальній економіці
Верхоглядова Н.І., Дробот С.А.
Сутність та компаративний аналіз типів розвитку
Волошин В.І.
Концептуальна структуризація змістовних характеристик економічної безпеки держави
Панченко Н.Г.
Корпоративна стратегічна філантропія ПАТ «Українська залізниця»
Фролова Н.Л.
Теоретико-методологічні основи оцінки результативності реалізації державної політики розвитку малого та середнього підприємництва

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Безугла Л.С., Рибак І.О.
Формування збутової політики аграрного підприємства
Грозний І.С.
Інформаційне забезпечення управління оборотними активами підприємства
Жадан Т.А., Жадан Ю.В.
Сучасні наукові підходи до розуміння економічного змісту поняття «ризик»
Каличева Н.Є., Мельник О.А., Подолянчук А.М.
Забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств за рахунок впровадження ощадливого виробництва
Квілінський О.С.
Модель оцінювання ефекту заходів з модернізації виробничої сфери промислового підприємства згідно з вимогами інформаційної економіки
Кракос Ю.Б., Вепренцова К.А.
Методичні рекомендації щодо оцінювання фінансової стійкості на прикладі підприємства фармацевтичної промисловості
Маркіна І.А., Кобченко М.Ю.
Передумови ефективного землекористування аграрних підприємств у системі соціально-економічного розвитку України
Немченко Г.В.
Забезпечення сировиною харчових підприємств в умовах фінансової децентралізації регіонів
Ободовський Ю.В.
Механізм трансформації структур управління: теоретичні основи
Павликівська О.І., Мельник О.М.
Побудова системи управління ресурсами підприємства на основі системного та ресурсно-орієнтованого підходів
Сосновська О.О.
Діалектика взаємозв’язку між структурними елементами системи економічної безпеки підприємства
Тарасова Г.O.
Кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на стабільність процесів розвитку підприємства в умовах кризи
Ткаченко І.Д.
Формування рентоорієнтованої стратегії поведінки суб’єктів та проблеми розрахунку рентних платежів у галузі надрокористування
Хайло Я.М.
Ресурсний підхід до управління розвитком водопровідно-каналізаційних підприємств
Шаповал О.А., Коробко А.В.
Систематизація теоретичних аспектів мотивації праці персоналу підприємства
Шацька З.Я., Лозова К.О.
Ділові якості сучасного керівника в контексті психології впливу на підлеглих

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Герасимчук З.В., Свида І.В.
Інституціональні чинники управління довгостроковим стійким розвитком регіону в цифровій економіці
Петрецький І.І.
Система інституціонального та організаційного забезпечення інвестиційного розвитку регіонів
Самофатова В.А., Карп А.О.
Роль агропродовольчих кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності Причорноморського регіону
Тофанюк О.В., Зінчук А.С.
Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України
Цвірко О.О.
Впровадження логістичних підходів щодо пасажирських перевезень у процесі структурної реформи залізничного транспорту України

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Карп І.М.
Людиноорієнтована концепція глобального розвитку та енвайронменталізм

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Ахновська І.О.
Теоретико-методологічні засади функціонування ринку сімейної освіти в Україні
Кваша О.С.
Соціальні стандарти як основа розвитку людського потенціалу в контексті євроінтеграційної стратегії України

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Киш Л.М.
Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки
Момот О.М.
Практичні аспекти формування конкурентних засад транснаціоналізації капіталу вітчизняних банків
Петрушка О.В., Шулюк Б.С.
Європейські моделі соціального страхування професійних ризиків: досвід для України
Руснак А.В., Петренко В.С., Карнаушенко А.С.
Аналіз фундаментальних методів бюджетування з метою розроблення організаційної бюджетної політики
Гуменна Ю.Г., Тютюник І.В.
Тінізація фінансових потоків економічних субєктів: вартісний аспект

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гладій І.О.
Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства
Зарудна Н.Я., Кундеус О.М.
Порядок ведення обліку у підприємствах, що визнані банкрутом
Кіндрацька Л.М., Кривицька О.Р.
Підходи до аналізу діяльності компаній зі страхування життя на основі теорії стейкхолдерів
Рябчук О.Г.
Оцінка бюджетних програм міністерства охорони здоров’я України та напрями підвищення ефективності їх виконання
Сиротинська А.П., Позняковська Н.М., Міклуха О.Л.
Практичні аспекти використання інформаційної системи для визначення собівартості продукції (робіт, послуг)
Гайдаржийська О.М., Костюнік О.В., Ткач Д.Ю.
Особливості аналізу, обліку й аудиту грошових коштів
Хлівна І.В., Бабушкін О.А., Дегтярьова О.В.
Прикладні аспекти використання інформаційних систем в обліку й аудиті

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Петрівський О.О.
Перспективи розвитку банківської системи в період фінансових інновацій
Скуртол С.Д., Пархоменко Л.А.
Інформаційне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ