Випуск 35/2018 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Гончарова В.О.

Орієнтація на цілісну особистість як необхідність під час формування постнекласичного економічного знання

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Дорохов О.В., Бестужева С.В., Бестужев В.О.
Теоретичні аспекти розвитку ділового спілкування у сфері міжнародного бізнесу

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Андрющенко О.Б.
Поняття якості життя як основної категорії державного управління
Апопій В.В.
Споживча кооперація України: особливості розвитку та сучасне бачення
Бреус С.В.
Конкурентоспроможність закладів вищої освіти в сучасних умовах
Дука А.П., Голик М.М.
Розвиток форм інтеграції між основними учасниками в системі «наука – виробництво» в Україні

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Андрієнко М.М., Щиголь І.В.
Управління ефективністю діяльності транспортного підприємства
Базалійська Н.П.
Еволюція та генезис поведінкової концепції управління персоналом підприємства
Безчасний О.У.
Оптимізація комунікаційних каналів під час управління розвитком промислового підприємства
Гугул О.Я.
Сучасний стан розвитку персоналу на українських підприємствах
Журан О.А.
Формування конкурентоспроможності підприємства в сучасних економічних умовах
Задорожнюк Н.О., Алєксєєнко С.О., Жанько К.О.
Мотивація персоналу в IT-сфері
Качуровський С.В.
Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання
Князєва О.А., Каленчук А.С.
Механізм надання соціально значущих послуг сфери зв’язку та інформатизації
Кондратенко Д.В., Яско Р.С.
Теоретичні засади управління фінансовими результатами ОСББ

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Архипенко С.В., Мартиненко В.Ф.
Виборчі PR-технології як інструмент реалізації зв’язків з громадськістю в публічній сфері: характеристика наявних підходів
Білик В.В.
Теоретична концептуалізація інноваційного управління розвитком регіону
Зварич О.І.
Формування парадигми економічного розвитку регіонів

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Поповиченко Г.С., Сергієнко С.С.
Екологічні аспекти ефективного використання земельних ресурсів

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Оверчук В.А.
Інформаційне забезпечення як основа механізму реалізації соціальної політики щодо професійної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю
Абдуллаєва А.Є., Яковенко К.А.
Вплив трансформаційних процесів на податкові надходження державного бюджету
Волошанюк Н.В., Чепа А.О.
Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток промисловості України
Лебеда М.О.
Принципи реалізації фіскального та регулюючого потенціалу податку на доходи ФОП

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Височан О.О.
Етапи та методи проведення інвентаризації: управлінський підхід
Костюнік О.В., Гудима В.Ю.
Оцінка запасів: проблеми та шляхи їх вирішення
Дорошенко О.О., Павелко О.В.
Інтеграція показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів державного та приватного секторів для визначення рівня економічної безпеки країни
Єршова Н.Ю., Гаркуша В.О.
Діалектика взаємозв’язку стратегічного управління і стратегічного управлінського обліку на підприємствах

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Дзюбановська Н.В., Ляшенко О.М.
Застосування ARIMA-моделей для прогнозування динаміки зовнішньої торгівлі України

 

РОЗДІЛ 10. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Шапошников К.С.
Рецензія на монографію Н.Д. Маслій «Інтеграційні форми розвитку підприємств: теоретичні аспекти та практичні підходи»

 


Випуск 35/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Семененко І.М.
Еволюція поглядів на співвідношення приватних цілей власників підприємств і суспільних цілей

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Павлюк О.О.
Предмет банківського нагляду в глобальному фінансовому просторі
Полоус О.В., Лукій Т.Р.
Економічний зміст конкурентоспроможності людського капіталу в умовах глобалізації

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Левченко В.П., Бойко А.О., Доценко Т.В.
Оцінювання збитків банків від їх залучення до процесу легалізації кримінальних доходів*
Січкаренко К.О.
Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку
Турко Д.О.
Тенденції розвитку високотехнологічного виробництва в Україні
Федоренко I.А., Тереховська I.О.
Основні напрями державного регулювання інноваційної діяльності підприємництва в Україні

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ареф’єва О.В., Андрієнко М.М., Кравченко О.Р.
Економічні аспекти механізму управління фінансовим потенціалом підприємства
Кучмєєв О.О.
Особливості управління логістичними ризиками в ланцюгах поставок торговельних підприємств
Піскун Д.Н.
Фактори впливу на рівень конкурентоздатності підприємств машинобудування
Рикованова І.С.
Теоретичні аспекти планування й організування транспортування негабаритного та нестандартного вантажу
Семенов В.Ф., Ніколенко А.О., Кальченко Д.Ю.
Методи залучення персоналу підприємств сфери туризму до процесів підвищення якості та оцінки послуг туризму
Харчук Т.В.
Формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування у системі економічного управління
Чекаловська Г.З.
Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти
Чукіна І.В.
Напрями і пріоритетні завдання диверсифікації виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств
Бодарєва Т.І., Шірінян Л.В.
Управління фінансовою стійкістю підприємства

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Разумова Г.В.
Теоретичні аспекти децентралізації в умовах трансформації адміністративно-територіальної та фінансової системи України
Улицкая Н.Ю., Аширова Т.Г., Абдразакова И.И.
Анализ тенденций развития органического сельского хозяйства
Халилов А.Э.
Оптимизация транзитивной структуры логистики в экономической системе регионов

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Окландер Т.О., Осетян О.М., Давидова К.
Роль управління трудовими ресурсами в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства
Суходольська А.С.
Розвиток сімейних форм виховання соціальних сиріт

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Чижова Т.В.
Сучасний стан справляння податку на доходи фізичних осіб в умовах зовнішньої трудової міграції
Щербатих Д.В., Шпильовий Б.В.
Індикатори фінансової безпеки банківської системи України
Яцух О.О.
Особливості нормативно-правового забезпечення адміністрування плати за землю для товаровиробників сільскогосподарської продукції

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Коцеруба Н.В.
Методичні прийоми та способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Осадча Г.Г., Тацієнко Н.В.
Ефективність капітального інвестування у ТОВ «Маревен Фуд України»
Сусіденко О.В.
Трактування сутності доходу в національній та міжнародній практиці
Шепель І.В.
Організація обліку і контролю оплати праці на аграрних підприємствах та запропоновані шляхи їх удосконалення
Юдіна М.І.
Облік та аналіз як функціональні елементи системи економічної безпеки підприємства


РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА
Шемчук М.Ю.
Аналіз обсягів експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2015–2017 роках

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Івашко Л.М., Михайлова Д.С.
Моделювання виробничої стратегії компанії з виробництва шоколадних цукерок та шоколаду

 

РОЗДІЛ 11. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Сидорчук О.Г.
Особливості забезпечення соціальної безпеки в національних законодавчих системах країн Європейського Союзу: досвід для України

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ