Випуск 39/2019 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Голубкова І.А., Левинська Т.І., Бабаченко М.В.
Проблема безпеки в круїзному судноплавстві
Шмиголь Н.М., Урусова З.П., Грінченко А.Ю.
Корпоративно-соціальна відповідальність підприємств як фактор інноваційного розвитку сучасної економіки в Україні
Гуменюк В.В., Тревого О.І.
Проблеми визначення поняття та ознак підприємництва як об’єкта державного регулювання легалізації (детінізації) економіки
Зіньцьо Ю.В.
Система управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств
Купріянова В.С., Матюшенко І.Ю.
Галузеві проблеми і пріоритетні напрями розвитку вертольотобудування в системі авіаційного комплексу України
Михальчишин Н.Л., Левицька Я.В.
Державно-приватне партнерство як засіб вирішення проблем функціонування природних монополій
Khalatur Svitlana
Competitive market formation of agricultural products: Ukrainian measurement

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Антоненко Н.В., Рухало С.Є.
Особливості розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства в сучасних умовах
Афанасьєв Є.В., Афанасьєв І.Є., Афанасьєва М.Г.
Математична постановка удосконалення процесу управління ефективністю використання ресурсів залізорудної сировини
Бєлова Т.Г., Стельмах В.М.
Визначення маркетингової інноваційної активності підприємства
Бошота Н.В.
Структура туристичного ринку за видами підприємств в Україні: тенденції та перспективи
Гавриш О.М., Щербина В.В.
Напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств
Гриджук І.А., Гордійчук К.В., Зубко Т.Л.
Використання основних інструментів маркетингу в системі розроблення та впровадження ефективної маркетингової стратегії
Даценко Г.В.
Структурний аналіз суб’єктів господарювання Хмельниччини та Вінниччини
Зіброва О.В.
Взаємозв’язок cоціальної відповідальності вищого навчального закладу та його економічної безпеки
Квілінський О.С.
Аналіз методологічних підходів управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки
Ковінько О.М., Середницька Л.П.
Науково-практичні підходи до управління маркетинговими витратами в міжнародній діяльності підприємств
Корольов Д.С.
Кваліфікація працівника як базова категорія управління персоналом на засадах компетентнісного підходу
Марченко В.В.
Моніторинг і діагностика рівня забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства
Ольшанський О.В.
Концептуальні підходи до вдосконалення бізнес-процесів підприємств торгівлі
Петровська С.І.
Наукові підходи до оцінювання якості транспортного сервісу
Сафонов Ю.М., Михайловська О.В.
Шляхи практичного розв’язання проблем стратегічного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі
Рудь М.М.
Сценарне моделювання доходів та обсягів трансфертних платежів місцевим бюджетам
Markina Iryna, Marchyshynets Serhiy
Formation and use of innovational and investment potential of machine-building enterprises in the sphere of production means
Старченко Г.В.
Кластерна модель проєктно-орієнтованого інноваційного розвитку національної економіки
Кравець Л. О.
Аналіз тенденцій національного інноваційного розвитку
Несенюк Є.С.
Механізми реалізації економічних стратегій інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості
Гамова О.В.
Теоретико-методичні засади формування інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування
Яровенко Г.М.
Тенденції розвитку національної економіки в умовах її цифровізації
Смерічевський С.Ф., Гура С.М.
Державно-приватне партнерство в системі стратегічного регулювання розвитку авіакосмічної галузі 
Забаштанська Т.В.
Фінансове забезпечення розвитку маркетингових комунікацій підприємств в сучасних умовах

 

 


Випуск 39/2019 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Потетюєва М.В.
Економічна сутність майнового комплексу АТ «Укрзалізниця» в умовах структурної реформи
Пробоїв О.А.
Концептуальні підходи до процесу розроблення бізнес-плану розвитку вітчизняних підприємств
Прокопець Л.В.
Контролінг як інструмент управління підприємством
Станьковська І.М., Станьковський Т.В.
Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю на засадах процесного підходу та TQM
Шостаковська А.В.
Уніфікація процедури контролю під час прийняття управлінських рішень

 

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Безхлібна А.П., Пухальська Г.В.
Стратегічне управління регіональною конкурентоспроможністю
Моргачов І.В.
Регіональний зв’язок організацій сфери інжинірингу з інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання
Павлов К.В.
Оцінка соціально-економічних особливостей столичного регіонального ринку житлової нерухомості в Україні
Романко О.П.
Формування стратегії ефективного управління конкурентоспроможністю регіону
Шапошников К.С., Райчева Л.І.
Загальні особливості розвитку регіонального інформаційного менеджменту
Щурик М.В., Бринзей Б.С.
Фестивальний рух як один із перспективних напрямів розвитку event-туризму в регіоні

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Крохтяк О.В., Гриник О.І., Ольхович С.Я.
Оцінка функцій земель сільськогосподарського призначення

 

РОЗДІЛ 5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Мандрик В.О., Гуль І.Г., Мороз В.П.
Сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют: досвід для України
Марценюк-Розарьонова О.В.
Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні
Мельник Т.В.
Оцінка впливу чинників, залежних від монетарного регулювання та макроекономічного середовища, на розвиток банківської системи
Руда О.Л.
Сучасний стан діяльності небанківських кредитних установ в Україні

 

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бразілій Н.М., Крот Ю.М.
Особливості нарахування та обліку відпускних в сучасних умовах господарювання
Гайдаєнко О.М.
Дослідження сутності бізнес-процесів у підприємництві
Костякова А.А.
Стратегічний управлінський облік: сутність та поняття
Машевська А.А.
Особливості нарахування єдиного соціального внеску
Миронова Ю.Ю., Прут А.Ю., Шинкар Ю.Л.
Облікова політика підприємства: сутність, особливості та проблеми формування

 

РОЗДІЛ 7. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бойчук М.В., Маханець Л.Л.
Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки типу Канторовича
Куліш Г.П., Романська Л.В.
FinTech як виклик сучасності на ринку фінансових послуг
 

РОЗДІЛ 8. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Столярчук Я.М.
Рецензія на монографію У.М. Ніконенко «Макроекономічні детермінанти функціонування ресурсозалежних економік в умовах глобалізації»
 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ