Випуск 40/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Пилявський Ю.М.

Історія становлення та періодизація розвитку лібертаріанства

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Derenko Valeriia, Rodionova Tatyana
Competitiveness of the central and eastern Europe countries, in particular Visegrad group
Мельничук О.П., Доценко І.О.
Сучасні тенденції міжнародної інвестиційної діяльності

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Васильєва Т.А., Касьяненко В.О., Захаркіна Л.С.
Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки
Кириченко О.С.
Етапи промислового розвитку та загальні тенденції їх еволюції
Носань Н.С.
Актуальні загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів
Овчарук В.В., Комарницька Г.О., Ноджак Л.С.
Показники оцінювання систем адміністрування в управлінні підприємствами та в державно-приватному партнерстві
Пак Н.Т., Мельник І.П.
Формування регіональної економічної політики
Родіонова Т.А., Пятков А.М.
Огляд діяльності державних підприємств в Україні та шляхи покращення ефективності їх діяльності
Черкасова Т.І., Моторнюк І.В., Митрошак Ю.М.
Проблеми розвитку аграрного сектору України

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Sushenko Olena, Matthnai Ekouaghe
Information resources in the management system of enterprises
Воробйов Р.Б.
Концептуальні положення комплексної моделі оцінки рівня інноваційного розвитку залізорудного підприємства
Гараєв М.
Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки
Давидова О.Ю.
Формування парадигми управління як економічної системи
Горбунова А.В., Дойнов Р.С.
Удосконалення управління рухом дебіторської й кредиторської заборгованості як інструмент формування джерел фінансування оборотних активів
Дрималовська Х.В., Жигадло О.І.
Сучасні тенденції розвитку стартапів: вітчизняний та міжнародний досвід
Дяченко Т.О., Сєдой В.Г.
Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності автотранспортних підприємств
Єсіна О.Г., Лінгур Л.М.
Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем
Ігнатенко М.М., Бритвєнко А.С.
Виробничий і маркетинговий потенціал аграрних підприємств і корпорацій на ринку продовольчої продукції
Кичук О.С., Литвинова В.А.
Методы анализа в современной биржевой деятельности
Колісник О.І.
Кооперація як один із факторів покращення технічного забезпечення вирощування зернових культур
Крайнюченко О.Ф., Кривун М.В.
Оцінювання конкурентних переваг ПАТ «Українська залізниця»
Крамар І.Ю., Мариненко Н.Ю.
Експортно орієнтована діяльність промислових підприємств як спосіб забезпечення розвитку західного регіону України
Ляденко Т.В.
Важелі ефективного управління організаційно-економічного механізму маркетингу в сфері виробничо-збутової діяльності
Микитюк Н.Є.
Впровадження категорійного менеджменту підприємствами FMCG-ринку: сутність концепції та практичні рекомендації
Мізюк С.Г., Андрієнко М.М.
Економічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності міжнародних транспортних перевезень
Угоднікова О.І., Цигенко А.Ю.
Ретроспектива розвитку поняття конкурентоспроможності

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Кулик Т.П.
Громадська участь в стратегічному плануванні розвитку громади
Ліба Н.С., Голубка Я.В.
Формотворчі чинники та складові регіональної промислової політики
Савчин І.З.
Умови й інструменти підвищення ефективності політики економічного розвитку регіонів

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Самусевич Я.В., Солодуха М.В., Теницька І.А.
Типологізація екологічних податкових реформ з урахуванням світового досвіду їх реалізації

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Баранова В.Г.
Банківські інноваційні технології: проблеми та перспективи впровадження
Бричка Б.Б.
Суть, цілі та типи грошово-кредитної політики
Косова Т.Д., Стеблянко І.О., Діхтярь І.О.
Фінансове регулювання відтворення капіталу суб’єктів господарювання в агробізнесі
Лемішко О.О.
Лізингові механізми відтворення капіталу в аграрному секторі економіки України
Панченко В.В.
Фінансування економічних перетворень в Україні через механізм зовнішнього державного боргу
Петрашевська А.Д., Процей А.С., Яцкевич І.В.
Порівняльна характеристика економічної сутності лізингу та оренди
Рекуненко І.І., Бочкарьова Т.О., Кононенко С.В.
Оцінка рівня фінансової безпеки України

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Волинець О.О.
Використання результатів контролю в оперативному і стратегічному управлінні зобов’язаннями підприємства
Соколова Н.М.
Справедлива вартість як метод оцінки торгівельної дебіторської заборгованості: практичне застосування

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Гриценко К.Г., Моісеєнко А.В.
Оптимізація опрацювання потоку звернень громадян обласним управлінням пенсійного фонду на основі технології імітаційного моделювання
Ревенко Д.С.
Розробка інформаційно-аналітичної системи діагностики стійкості підприємства та управління нею
Овчарук О.М.
Вибір оптимальної планової траєкторії антикризового управління агропереробних підприємств
Мінакова С.М., Мехович С.А.
Фінансова безпека підприємства : аналіз стратегічних пріоритетів
Папаїка І.О.
Оцінка сучасного стану показників продовольчої безпеки України в мінливих умовах сьогодення
Дрокіна Н.І.
Методологічний інструментарійінтегрованого інтернет-маркетингу підприємств

 

РОЗДІЛ 10. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Несененко П.П.
Рецензія на монографію Звєрякова М. І., Жданової Л. Л., Шараг О. С. «Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України »
Черчик Л.М.
Рецензія на монографію Павлової О.М. «Товарна форма організації суспільного виробництва в умовах розвитку національної економіки України (другої половини XVII – кінця XVIIІ століття )»

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ