Випуск 41/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Афендікова С.В.
Інституційне проектування розвитку конкурентних відносин у внутрішній торгівлі
Теліщук М.М., Теліщук М.М.
Засоби реалізації податкової діяльності держави в емерджентній економіці
Чумак О.В., Федорченко О.К.
Демографічні проблеми в Україні та їх вплив на стан і розвиток національної економіки в сучасних умовах

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бутко Б.О.
Еволюція макромоделей економічного зростання в контексті глобального інноваційно-високотехнологічного прогресу
Самойленко Т.Г.
Перспективні напрями використання досвіду Європейського Союзу для розвитку малого підприємництва на сільських територіях України

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Вараксіна О.В.

Теоретико-методичні підходи до класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності
Залізко В.Д., Кухта П.В., Михайличенко І.С.
Інноваційні рішення у стимулюванні ринку нафтопродуктів України: сучасний стан та перспективи
Каличева Н.Є., Алєксєєнко В.І.
Роль інноваційних процесів у забезпеченні конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах ринкової економіки
Кириченко О.С.
Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах переходу до четвертої промислової революції
Залізко В.Д., Лісова Р.М.
Стан та перспективи використання широксмугового доступу до мережі інтернет на підприємствах України в умовах інноваційного розвитку
Новіченко Ю.А.
Концептуально-стратегічні орієнтири переходу України до стійкого розвитку
Овчиннікова В.О.
Системний стратегічний аналіз залізничного транспорту в умовах обмеженості ресурсів
Січкаренко К.О.
Комунікаційна роль електронних платформ у цифровій економіці на прикладі ринку освітніх послуг

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Агаркова А.В., Кащєєва В.Ю.

Вибір стратегічних напрямів виходу машинобудівних підприємств на зовнішні ринки в умовах глобалізації
Шостак Л.В., Близнюк А.Л., Богдан М.А.
Становлення біржової діяльності в Україні
Волошко Н.О.
Акціонерний капітал в системі регулювання корпоративних відносин
Гринько Т.В., Коновалова А.С.
Теоретично-методичні аспекти оцінювання економічної безпеки підприємства
Злотенко О.Б., Рудніченко Є.М.
Система моніторингу економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства
Маркович І.Б., Струтинська І.В.
Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки
Окландер М.А., Ветрогон О.В.
Залежність клієнтоорієнтовності банківських установ від організації маркетингових інформаційних систем
Продіус О.І., Наврузов Ш.
Теоретично-методичні аспекти управління персоналом транспортного підприємства
Свірідова С.С., Бондаренко А.А., Кобальчинська Є.О.
Стратегія нарощування потенціалу лісового господарства України
Синиціна Ю.П., Каут О.В., Бушуєв К.М.
Використання нейронних мереж у прогнозуванні макроекономічних показників підприємства
Соколов М.О., Сухоставець А.І.
Аналіз діяльності підприємств аграрної сфери та їх фінансове забезпечення
Тєшева Л.В., Зінов’єва А.Ю.
Формування та розвиток ефективної корпоративної культури
Тимошенко О.В., Гудима Л.О.
Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення підприємств в Україні
Черкасова Т.І., Каражова Н.Д., Стоянова Н.О.
Збалансована система показників як інструмент управління розвитком аграрних підприємств

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Андрусяк Н.О.

Індекс еколого-економічної конкурентоспроможності країни та регіону: підходи до визначення та вибору складників
Лифар В.В.
Прогнозна оцінка створення транспортно-логістичних центрів в регіоні

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
Корягіна Т.В., Ільченко В.М.
Роль регіональних податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів в Україні
Cлободянюк О.В., Бендюк М.С.
Тенденції розвитку страхування майна в Україні
Харун О.А., Грицина Л.А.
Розвиток грошово-кредитної політики України в умовах глобалізації
Шейко О.П., Стороженко О.О.
Проблемна заборгованість у банківській системі: чинники впливу та інструментарій урегулювання

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гершман Ю.В
.
Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: правові вимоги та перспективи подальшого функціонування
Долінська О.М.
Методика оцінювання якості роботи внутрішнього аудитора банку
Костюк У.З., Негрич І.М.
Перспективи впровадження екологізації бухгалтерського обліку: необоротні активи
Коваленко О.В.
Формування і використання оборотного капіталу підприємства: пошук шляхів підвищення ефективності
Юшков П.О.
Оцінка впровадження системи проектного управління розвитком національної економіки
Tkachenko Illia
Rent-oriented strategy of behavior of mining enterprises and conceptual approaches of the optimum size in removal of rents
Гамова О.В.
Методологічні основи здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування
Окаянюк К.М.
Особливості формування національного інвестиційного потенціалу
Пустоваров А.І.
Концептуальний підхід до стратегії цифрової трансформації національної економіки 
Забаштанська Т.В.
Трансформація життєвого циклу товару в умовах цифровізації маркетингових відносин
Томарева-Патлахова В.В., Рудь Ю.Л., Кокоріна В.І.
Регуляторний механізм забезпечення всеосяжного розвитку національної економіки
Шапуров О.О.
Структуризація внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на інноваційний сталий розвиток промислового підприємства

 

 НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ