Випуск 48/2019 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Панкова Л.І.

Розвиток теорії регіональних кластерів у фундаментальних напрямах економічної думки
Печенюк А.П.
Формування новітньої парадигми сільського туристичного розвитку

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Андрієнко М.М., Лю Чжао
Конкурентоспроможність транспортних підприємств як засіб ефективного розвитку міжнародних транспортних коридорів
Волошко Н.О., Ситнік А.І.
Сучасні тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції
Косіченко І.І.
Генеза сервісної економіки: головний тренд постіндустріального суспільства
Лагун А.І.
Венчурне фінансування у контексті рамочної еволюції економіко-теоретичних досліджень
Науменко Н.С., Хірова В.Ю.
Сучасні тренди електронної біржової торгівлі: перспективи та вектори розвитку автоматизації
Огінок С.В., Кошова М.С.
Інноваційний потенціал як чинник економічного зростання в світовій економіці
Iльницький Д.О., Ольшевська І.П.
Міграційний виклик національним системам охорони здоров’я

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Андріїв Н.М.
Сегментація ринку праці в системі економічної безпеки держави
Билаш Л.Л.
Комплексная оценка формирования инновационного потенциала в университетах стран трансграничного сотрудничества
Бусарєв Д.В.
Методологічний підхід до оцінювання загроз економічній безпеці паливно-енергетичного комплексу
Васильєва О.О.
Мотивація трудової діяльності в умовах сталого розвитку аграрної сфери
Гончар Л.О.
Аналіз особливостей формування механізмів стратегічного управління змінами у сфері послуг зарубіжних країн
Длугопольський О.В., Заклекта О.І., Романишин А.А.
Prozorro як інструмент забезпечення транспарентності ринків
Зоря О.П., Зоря С.П., Салогуб І.І.
Необхідність та значення державного регулювання кредитної системи в аграрному виробництві
Зоря О.П., Процюк Н.Ю., Радіонова Я.В.
Теоретико-методичні аспекти формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва та суб’єктів господарювання галузі
Кононова О.Є.
Оцінка ефективності еколого-економічних компонентів стратегій розвитку будівельної галузі України
Міщенко В.І., Науменкова С.В.
Методологічні засади формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України
Ніколайчук О.А.
Обґрунтування механізму управління туристичним брендом країни
Обруч Г.В.
Макроекономічні тенденції в процесі цифровізації залізничного транспорту України
Овсак О.П., Ліскович Н.Ю.
Макроекономічні аспекти впливу розвитку повітряного транспорту на економіку України
Петренко М.М.
Європейський вектор інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору України
Пилипенко О.В.
Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку людського капіталу підприємств будівельної галузі
Пронько Л.М., Гонтарук Я.В., Ревкова А.В.
Дослідження стану розвитку фермерства в Україні
Робул Ю.В.
Ефективність маркетингової політики у контексті маркетингу відносин і логіки мережевої взаємодії
Щурко У.В.
Креативні індустрії в Україні: тенденції та перспективи розвитку
Юхновська Ю.О.
Методика оцінки економічної ефективності інтегрованого туристичного кластеру
Яремович П.П.
Особливості формування сучасних міжнародних товарних ринків

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Багорка М.О.
Імплементація екологічного маркетингу в практичну діяльність аграрних підприємств
Гавкалова Н.Л., Аведян Л.Й.
Тенденції розвитку легкої промисловості України
Храпкіна В.В., Коверга С.В., Крутогорський Я.В.
Чинники оцінки потенціалу ресурсозбереження промислових підприємств
Дименко Р.А.
Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних послуг у міжнародному середовищі
Бабенко К.Є.
Механізм формування політики збалансованого економічного розвитку територій
Афонов Р.П.
Концепція формування механізму управління економіко-екологічною безпекою металургійного підприємства
Сакевич Л.С.
Дорожнє картування проектів державно-приватного партнерства в інноваційній діяльності
Гамова О.В.
Теоретичні засади застосування конкурентної стратегії та здійснення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування

 

 

 


Випуск 48/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Билаш Л.Л.

Корпоративная культура и значение кросс-культурного менеджмента в современной реальности
Бонба І.
Антикризове управління у страхових компаніях
Брінь П.В., Абуд Ахмад Халіль Абуд
Сучасне трактування поняття «проєкт» та його відмінність від бізнес-процесу
Васильченко Л.С.
Сутність та сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій підприємства
Вовк О.М., Камишна С.Ю., Очеретяна С.М.
Конкурентоспроможність авіатранспортних підприємств в умовах розвитку міжнародного авіаційного простору
Євтушенко В.А., Кудінова М.М.
Вплив цінових ефектів на просування продукції українських підприємств
Євтушенко В.А., Кудінова М.М.
Тенденції розвитку стартап-руху в Україні
Іпполітова І.Я., Федорченко А.В.
Оцінювання збалансованості портфеля маркетингових стратегій підприємства
Камушков О.С., Ткач В.О., Язіна В.А.
Інновації світового готельного господарства
Колесник М.В.
Інституціональні особливості соціально відповідального маркетингу на засадах концепції холізму
Командровська В.Є., Тюрменко В.О., Чернишова Т.В.
Управління бізнес-процесами клієнтоорієнтованості компанії
Кривицька Н.Ю., Марченко К.О.
Управління нематеріальними активами підприємства в сучасних умовах господарювання
Лучникова Т.П.
Управління інвестиціями АТ «Українська залізниця» з метою нарощування транзитного потенціалу України
Макаренко С.М., Данько В.В., Олійник Н.М.
Оцінювання ефективності управління підприємством: на прикладі закладів охорони здоров’я
Ноняк М.В.
Стратегії організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств
Семерей Ж.В., Храпкіна В.В.
Фінансові аспекти в управлінні діяльністю промислових підприємств
Струтинська І.В.
Дефініції поняття «цифрова трансформація»
Сухачова О.О.
Методи прийняття управлінських рішень в умовах визначеності
Таранський І.П., Лозинський В.Т.
Маркетинговий аспект організації фірмової торгівлі одягом в Україні
Ткачук Г.О.
Типологія трансформаційних перетворень підприємств харчової промисловості
Трушкіна Н.В., Ринкевич Н.С.
Методичний підхід до оцінювання рівня розвитку організаційної культури підприємств
Хадарцев О.В., Моргун А.В.
Методологічні аспекти формування системи управління проектами на підприємстві
Хмелевський С.М.
Продуктивність як показник ефективності роботи комунальних підприємств
Шинькович А.В.
Економічний зміст та субсистеми організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями
Шира Т.Б.
Система корпоративної безпеки підприємства: моделювання процесу функціонування

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Буряк Є.В.
Інноваційні кластери: модель розвитку підприємств регіонів України
Муленко А.І.
Сучасні тренди розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери України
Паршина О.А., Паршина М.Ю.
Аналітична платформа підвищення конкурентоспроможності потенціалу промислових регіонів України
Перепелюкова О.В.
Сутність та особливості економічного просторового розвитку регіонів

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гнатюк О.П.
Оцінка рівня еколого-економічної безпеки підприємства
Кобзар О.М.
Формування компенсаційного механізму у сфері охорони навколишнього природного середовища (на прикладі компенсаційного механізму у сфері поводження з відходами)
Лесняк О.Ю.
Урахування фактору природних ресурсів під час визначення багатофакторної продуктивності сільського господарства
Резніченко Н.М., Рубель О.Є.
Теоретичні засади моделювання оцінки результативності екологічних проектів у секторі залізничного транспорту
Якимовська А.В.
Земельні ресурси: сутність, типологічні ознаки та класифікація

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Богуш Л.Г.
Асиметрії ринку праці України в умовах глобалізації господарських та соціум-формуючих процесів
Гільорме Т.В.
Концепція управління впровадження енергозберігаючими технологіями як забезпечення розвитку підприємства

 


Випуск 48/2018 Частина 3

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Brin Pavlo, Nehme Mohamad

Historical development of the corporate social responsibility concept
Галько Л.Р.
Концептуальні аспекти формування лояльності персоналу
Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
Фактор культури та емоційний інтелект в управлінні персоналом
Згалат-Лозинська Л.О.
Методологічні та соціально-технологічні засади інноваційної діяльності організацій: людиноцентричний контекст
Продіус О.І.
Напрями розвитку інклюзивних інновацій на засадах взаємодії влади, бізнесу та громадськості

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Акуленко В.Л., Захаркін О.О., Несторенко Д.В.
Аналіз дохідності та ризику альтернативних інструментів інвестування в Україні
Бугай В.З., Ройбул К.П.
Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
Давиденко Н.М., Жовніренко О.В.
Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств
Дем’янюк А.В.
Бюджетне планування та прогнозування: сучасний стан та перспективи здійснення
Жуков В.В.
Системна характеристика методів проєктного фінансування
Канцір І.А., Брицька М.Р.
Фінансовий моніторинг як парадигма державної політики у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та проявам тероризму
Крот Л.М., Крот В.В.
Управління фінансовим ризиком аграрних підприємств: сутність та особливості
Луценко А.С.
Фіскальне регулювання економіки держави та формування його парадигм
Ляхова О.О.
Державно-приватне партнерство у проєктному фінансуванні інфраструктури: світові тренди
Мандрик В.О., Новак У.П.
Коливання курсу валюти відносно гривні: причини і наслідки
Мельник Л.В.
Розробка механізму встановлення оптимальної відсоткової ставки за іпотечними кредитами
Мельник С.І.
Характеристика реактивності та інертності системи управління фінансовою безпекою підприємства
Савастєєва О.М., Журавльова Т.О.
Державний фінансовий контроль бюджетного процесу на місцевому рівні: системний підхід та резонанс-ефекти
Савчук С.В.
Управління державним боргом: сучасні тенденції та зарубіжний досвід
Середа О.О.
Банківське кредитування як джерело розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання
Стеценко Б.С.
Фундаментальні основи становлення економіки знань
Тришак Л.С., Орищин Т.М.
Шахрайства електронного банкінгу: ідентифікація та запобігання ризикам

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бессонова Г.П.
Вплив процесів глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку в Україні
Бурденюк Т.Г.
Стратегічний аналіз факторів зовнішнього середовища підприємств галузі птахівництва
Здирко Н.Г.
Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку
Колос І.В.
Обліково-аналітичне забезпечення ощадливого управління підприємством: науково-методологічні аспекти
Лисак О.П., Гудзенко Н.М.
Дебіторська заборгованість: умови виникнення, визнання, відображення в обліку
Малахова А.В., Мартиненко О.В.
Проблеми розвитку та особливості обліку в неприбуткових організаціях
Рябчук О.Г., Бестюк А.М.
Розмежування понять «компетентність» і «компетенція» у професійній діяльності аудитора
Соколова Н.М.
Шляхи удосконалення аудиту торговельної дебіторської заборгованості
Сушко Н.І., Ларікова Т.В.
Аналіз нормативно-правового забезпечення складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів
Ценклер Н.І., Немеш М.
Франчайзингові операції: облікові аспекти