Випуск 11/2016

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Васильєва О.О. 
Людський капітал в агропромисловому комплексі 

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Богатирьов І.І. 
Становлення фінансової парадигми глобального економічного розвитку 

Алексєєва Т.І., Горбаньова К.В. 
Інтелектуальна еміграція з України 

Коваленко С.І. 
Транскордонні кластерні системи – мезорівень міжнародних інтеграційних об'єднань

Кучеренко К.В. 
Процес формування міжнародного туристичного бренду країни 

Огінок С.В. 
Економeтричний аналіз впливу франчайзингу на економічне зростання

Пашков І.А., Голянчук А.Р. 
Аналіз досвіду втілення міжнародними компаніями стратегій просування та їх місце в концепції маркетинг-міксу

Поворозник М.Ю. 
Бенчмаркінг моделей організації систем медичних послуг

Алексєєва Т.І., Соколовська А.С
Вплив глобальних факторів на розвиток туризму в Україні 

Стройко Т.В., Максютенко О. 
Економічні механізми реалізації інституційної моделі Європейського Союзу 

Алексєєва Т.І., Тарелкіна Д.О. 
Інвестування в туристичну індустрію України: сучасний стан, проблеми та перспективи

Ткаченко Д.О. 
Аналіз особливостей сучасних теоретичних концепцій формування та функціонування ТНК 

Хлистова О.С., Ободовський І.В., Антонюк Л.Л. 
Інноваційні пріоритети в системі конкурентного лідерства Китаю

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Багорка М.О. 
Інноваційні напрями розвитку стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві

Алексєєва Т.І., Баканова Ю.К. 
Формування економічного потенціалу сільського господарства України в умовах євроінтеграції

Більська О.В. 
Соціальне інновування процесів поєднання людського потенціалу із засобами праці 

Глазкова А.С. 
Міжгалузевий баланс як основа розрахунку прогнозного показника взаємодії галузей економіки 

Довганюк В.М. 
Українська модель кредитної кооперації: етапи формування та розвитку 

Івченко В.Є. 
Соціально-економічні передумови розвитку сімейного фермерства в Україні

Куліш О.А. 
Концептуальні засади стратегічного управління гнучким економічним розвитком промислових галузей національного господарства

Носирєв О.О. 
Державна політика в cфері відновлення промиcлового комплекcу Донбаcу 

Сало І.А. 
Розвиток вітчизняного ринку плодів і ягід в умовах глобалізації 

Стеблянко І.О. 
Географія зовнішньої торгівлі України та її вплив на структурний розвиток національної економіки 

Ткаченко О.А. 
Економічні особливості міжнародної регіональної інтеграції

Frasyniuk T.I. 
Основні принципи і параметри комплексного використання Чорноморського транспортного регіону

Чатченко Т.В. 
Ринок праці в невиробничій сфері 

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Грегорі А. Гарднер, Байша К.М., Фомічова А. 
Категорія економічної вигоди як оцінка доходів і витрат 

Данкеєва О.М. 
Аналіз основних показників розвитку провідних мереж України формату «drogerie» 

Завідна Л.Д. 
Моделювання стратегії розвитку підприємства готельного господарства на основі Balanced Scorecard 

Ковінько О.М. 
Оцінка інвестицій в маркетинг аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності 

Лобза А.В., Комарова С.К. 
Організація процесу найму персоналу на сучасному українському підприємстві

Літинська В.А., Міщук В.В. 
Стратегічне управління людськими ресурсами 

Мамонтенко Н.С., Бабенко К.В. 
Виклики інтернаціоналізації підприємства: від прийняття рішення до розробки стратегії

Ковова І.С., Пахота Н.В. 
Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні 

Савка Ю.В. 
Інтеграція показників діяльності підприємства в систему бюджетування 

Дячек В.В., Сквіра І.О. 
Мотивація персоналу підприємств-посередників у непрямому каналі збуту 

Соломніков І.В. 
Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання

Тімонін О.М., Сиваш Ю.М. 
Креативність як чинник інноваційної діяльності підприємств

Цвайг Х.І., Галайко Н.В. 
Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення

Ястремська О.М., Демченко Г.В. 
Фрактальний аналіз рівня інноваційної активності промислових підприємств Харківської області та тенденції розвитку 

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Зеленко О.О. 
Фактори розвитку соціального діалогу в регіонах України 

Золотарьов С.К., Шило Ю.М. 
Методичні підходи до формування соціально-економічного механізму управління торговельним підприємством 

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бойко Є.О., Обрєзкова Ю.Ю. 
Інвестування природоохоронної діяльності як стратегічний напрям публічного адміністрування

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Корнецький А.О., Нагаївська Д.Ю. 
Соціальне підприємництво і соціальна відповідальність бізнесу: визначення, критерії та регулювання

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алескерова Ю.В. 
Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі

Криленко Д.В., Нижник А.О. 
Сучасна політика регламентування діяльності та методів залучення іноземного банківського капіталу

Ярош М.В. 
Напрями оптимізації непрямого оподаткування в Україні

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Ларікова Т.В. 
Особливості обліку та автоматизації власного капіталу в державному секторі

Мельник К.П. 
Інформація бухгалтерського обліку – основа управління діяльністю сільськогосподарських підприємств Причорномор’я 

Федоришина Л.І. 
Витоки розвитку економічного аналізу

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Буткевич В.В., Польська Т.Д. 
Еволюція методології управління it-проектами в сучасних економічних умовах 

Дзюбановська Н.В
Підхід до компаративного аналізу міжнародної торгівлі Європейського Союзу 

Янковий В.О. 
Економетричний аналіз реалізації продукції ПП «Гармаш» на основі виробничих функцій

 

РОЗДІЛ 11. СТРАХУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

Виговська В.В.
Специфіка підходів до управління безпекою страхового ринку у країнах Європейського Союзу

 

РОЗДІЛ 12. АНОНСИ ПОДІЙ

до 110-річчя з дня народження професора М.О. Браславця