Випуск 17/2017

 

Титул 

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Дзигаленко І.С., Набок І.І.
Місце і роль Китаю на міжнародній арені в контексті глобалізації світогосподарських відносин
Павлюк О.О.
Сучасні парадигми міжнародного банківського регулювання
Хитра О.В.
Інноваційність постнекласичної методології у дослідженні закономірностей глобалізації світової економіки

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Кулаковська Т.А., Дерменжі Д.Ф
Податкове законодавство україни та його вплив на економіку країни
Кулаковська Т.А., Петков О.І.
Інвестиційний клімат України: сучасний стан та перспективи
Малаховський Ю.В.
Теоретико-прикладні підходи до аналізу мезоекономічних систем (зарубіжний досвід)
Марков Б.М.
Аналіз роздрібної торгівлі продовольчими товарами в розрізі регіонального розвитку
Паризький І.В.
Проблеми дослідження інноваційно-технологічного розвитку економіки України: методологічний аспект
Сакун О.С.
Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку інновацій
Сало І.А.
Тенденції розвитку світового ринку плодів і ягід 
Sokoly I.I., Bukovskyi O.O.
Providing of the conditions for efficient development of the aircraft construction sphere of Ukraine
Станасюк Н.С.
Стратегічні орієнтири державного управління розвитком промислового потенціалу в Україні
Студінська Г.Я.
Компетенції брендингу в управлінні конкурентоспроможністю національної економіки

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Скригун Н.П., Чорноус Л.В., Авраменко І.М.
Асоціації бренда та їхня роль в посиленні його диференціації
Азаренков Г.Ф., Каткова К.В.
Ключові компетенції промислового підприємства
Бабовал Н.Р.
Удосконалення мотивації та стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищої школи
Башинська І.О., Полещук А.А., Мотова А.В.
Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві
Булгакова О.В.
Ідентифікація споживчих ризиків в системі маркетингу взаємовідносин
Двуліт З.П.
Таксономічний аналіз рівня розвитку системи економіко-екологічного управління підприємств залізничного транспорту щодо розподілу екологічних витрат
Іжевський П.Г.
Детермінанти формування підприємницьких мереж: відмінність від ринку та ієрархії
Кутах К.М.
Управління резервами підвищення ефективності галузі молочного скотарства сільськогосподарського підприємства
Нестерчук Я.А.
Заготівельно-розподільчі центри у логістичній системі підприємств плодопродуктового підкомплексу
Побережна Н.М., Пантелєєв М.С., Гаркуша В.О.
Трудові ресурси та їх роль в інноваційному розвитку сучасного підприємства
Халімон Т.М.
Трансформація конкурентної поведінки підприємств
Цыбульская Э.И., Шило Е.В.
К вопросу оценки стоимости интеллектуального капитала предприятия
Чугрій Н.А.
Комерціалізація інтелектуальної власності як необхідна умова інноваційного розвитку підприємства
Швець Є.В., Бойко К.О.
Коучинг та його роль в управлінні підприємством
Шмиголь Н.Н., Цикало К.С.
Проблема співробітництва бізнесу і освіти як важливого елементу соціальної відповідальності бізнесу в Україні
Яковлєва Ю.В.
Методологічний підхід до визначення ефективності економічних методів управління підприємствами

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бакай В.Й., Малащук І.І., Федорчук М.В.
Регіональна інтеграція господарства України у міжнародну економіку: дослідження головних результатів регіональної інтеграції та виявлення провідних напрямів ефективності
Королович О.О.
Проблематика сутності організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва
Ліба Н.С.
Характеристика методів та моделей формування ефективної регіональної промислової політики

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Бакай В.Й., Жмурик В.М.
Стан та шляхи покращення екологічної безпеки на промислових підприємствах України

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Василик А.В., Кузьменко К.П.
Споживчий кошик в Україні: реалії та необхідність удосконалення базових соціальних стандартів

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Борисенко Д.С., Калюжна Ю.В.
Оцінювання розвитку банків причорноморського регіону: компаративний аналіз
Галушко А.В.
Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в України
Жовтун Є.В.
Розвиток системи страхування депозитів
Ксьондз С.М., Джердж О.Я., Жмурик В.М.
Діяльність підприємства в кризовий період
Олексійчук С.В.
Проблематика управління державним боргом України
Петрюк М.В.
Особливості функціонування ринку венчурного капіталу в Україні
Свідерська І.М., Стойчик В.І.
Недержавне пенсійне забезпечення в соціальному та економічному розвитку України
Хвостенко В.С.
Ринок похідних цінних паперів в Україні
Хом’як М.С.
Інвестиційний процес в регіонах України

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бондаренко Н.М., Таран В.В.
Організація обліку і контролю грошових коштів
Гайдаржийська О.М., Костюнік О.В., Вишневська В.С.
Готівкові розрахунки підприємств в сучасних умовах господарювання
Михайленко О.В., Носенко Н.С.
Дослідження сутності понять «затрати» і «витрати» та формування собівартості за їх складом
Осадча Г.Г., Кудерська Н.В.
Податок на додану вартість – облікова практика
Слуцький Є.В.
Розробка алгоритму оцінки за справедливою вартістю нефінансових активів при первинній стадії життєвого циклу основних засобів

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бакурова А.В., Діденко А.В.
Аналіз ефективності страхової діяльності після проведення заходів пруденційного регулювання
Бондар В.В.                                                                                        
Підвищення ефективності національної транспортної інфраструктури як основний напрям стратегічного розвитку

 

РОЗДІЛ 10. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Дячков Д.В.
Формування моделі інформаційної безпеки

Зеленяк В.В.
Взаємоплив інтеграції виробництва й управління інноваційною діяльністю переробних підприємств

Варламова І.С.
Модель впливу економічного зростання на стан навколишнього середовища на прикладі атмосферних викидів

Вартанова О.В.
Інноваційно-інвестиційна безпека: стратегічні імперативи

Пригодюк О.М.
Інституційні обмеження модернізації соціальної інфраструктури регіону

Гавкалова Н.Л., Гагарінов О.В.
Визначення рівня системної досконалості підприємства за результатами його функціонування

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ