Випуск 18/2017

 

Титул 

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Дербеньова Я.В.

Форми і види зон вільної торгівлі в системі сучасних зовнішньо-торгівельних відносин
Король М.М., Ісевич Є.В.
Міжнародний туризм: сучасний стан та тенденції розвитку
Мовилэ И.В., Гросу В.П.
Анализ индекса конкурентоспособности и развития финансового рынка Швейцарии и в трансграничном регионе: Молдова-Украина-Румыния (по данным всемирного экономического форума)
Паризький І.В.
Методика забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України в умовах глобалізації
Рибальченко К.В.
Індикатори результативності національної інноваційної системи
Романюта Е.Е.
Європейська практика управління податковими ризиками: уроки для України

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Білокінна І.Д.
Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери
Ємець А.В.
Щодо порівняльного аналізу сутності та змісту терміну «уповноважений економічний оператор» у законодавстві ЄС та України
Кицюк І.В., Фіщук І.О.
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України в умовах поглиблення європейської інтеграції
Микитюк О.Л.
Теоретико-методичні засади економічної безпеки суб’єктів господарювання
Сало І.А.
Циклічні коливання розвитку ринку плодів в Україні
Тинська І.І.
Стратегічні орієнтири та напрями модернізації державного підприємництва
Шура Н.О., Кучер Ю.Є.
Управління якістю та безпечність текстильних товарів в умовах екологізації попиту суспільства

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Балковська В.В.
Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку туристичного ринку Житомирської області
Грановська В.Г.
Інституційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
Завідна Л.Д.
Механізм формування фінансової стратегії розвитку підприємства готельного господарства
Лагута Я.М., Михайленко Н.В.
Стан та перспективи розвитку ринку органічної продукції в контексті соціальної відповідальності бізнесу
Мусійовська О.Б., Гудзь О.І.
Інноваційна сприйнятливість та інноваційна здатність у процесі формування інноваційної політики підприємства
Продіус О.І., Ілінчук О.І.
Управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції
Русінова О.С.
Процеси управління забезпеченням при формуванні стратегії розвитку промислового підприємства
Сотниченко В.М.
Система та моделі управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств
Tankov K.M., Zayika O.I., Guslysty O.S.
Analysis of modern approaches to tourism enterprise economic sustainability problem investigation
Фісуненко П.А., Штипуляк А.А.
Перспективний аналіз в системі бізнес-планування діяльності підприємства
Шарко В.В., Тернова А.С.
Оцінка якості обслуговування покупців у підприємстві роздрібної торгівлі

  

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Федулова С.О., Комірна В.В.
Проблеми розвитку регіональної інфраструктури з урахуванням вимог глобальної водної безпеки майбутнього  

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Двуліт З.П., Голубенко Т.С.
Проблеми трудової міграції з України за сучасних умов
Звонар В.П.
Стратегія реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену в Україні

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Abdulla Alrashdi
The relationship and factors that encourage FDI in the UAE: a research methodology
Винниченко Н.В.
Проблеми визначення сутності поняття система управління бюджетом
Голіков С.С.
Взаємозв’язки між податковою безпекою та іншими складовими фінансової безпеки
Гуцул І.А.
Моніторинг способів протидії ухиленню від оподаткування
Домінова І.В.
Теоретичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу
Карпа І.С.
Соціально-економічні аспекти реалізації програм іпотечного кредитування на ринку житлової нерухомості
Мельник М.И.
Сущность и источники финансового обеспечения инновационной деятельности аграрных предприятий
Радіонов Ю.Д.
Економічна система в умовах фінансіалізації
Рейкін В.С.
Реформування податкової системи в контексті детінізації економіки України
Сідельникова Л.П., Онікієнко Н.В.
Фіскальні інструменти державного регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Alnaimat M.A.
Preconditions for providing efficiency of income-expenditure accounting and analysis based on international standards
Сафарова А.Т., Корольчук І.Р.
Документування операцій з обліку готової продукції на підприємствах побутової хімії
Селіванова Н.М., Химич Р.В.
Порівняльний аналіз податкових систем зарубіжних країн та України
Трачова Д.М.
Використання обліково-аналітичної інформації в процесі формування ефективної амортизаційної політики підприємств

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Аверкина М.Ф.
Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних сиcтем
Блaгун I.C., Ничик І.Л.
Формування логістичної інфраструктури західного регіону
Зеленяк В.В.
Удосконалення організаційних структур управління інноваційною діяльністю переробних підприємств агропродовольчої сфери
Томарєва-Патлахова В.В., Огаренко Т.Ю.
Моделювання збутової діяльності підприємства-посередника
Гавкалова Н.Л.
Регіональна кластерізація в контексті енерговикористання та забезпечення екологічної безпеки
Цимбалюк І.О., Уніга О.В.
Методичні підходи до оцінювання розвитку ринку праці прикордонного регіону
Нікіфорович О.Є.
Ексергоекономічне оцінювання централізованої системи теплозабезпечення міського району з урахуванням підвищення теплотехнічних характеристик будівель
Кабанова О.О.
Науково-практичні рекомендації розвитку бренд-орієнтованого виробництва як основи формування іміджевої економіки
Кравчун А.С.
Структуризації знань про зовнішнє середовище, що суттєво впливає на розбудову та розвиток інвестиційної платформи в Україні

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ