Випуск 24/2017

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Альошин С.Ю.

Генезис теорій оподаткування
Гріненко А.Ю.
Економічна безпека України в умовах військової та політичних загроз


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Білик Р.С.
Особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності країн світу в умовах глобального розвитку
Васюк Є.А.
Трансфертне ціноутворення як інструмент трансфертної політики ТНК
Марущак Н.В.
Глобальні ланцюги доданої вартості в контексті економічної інтеграції України
Полоус О.В., Пунагін Я.М.
Інновації в розвитку концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Коба В.Г., Пахота Н.В.
Досвід ЄС у забезпеченні розвитку водогосподарського комплексу регіонів та культури поводження з водними ресурсами
Мардус Н.Ю.
Формування категоріально-понятійного апарату визначення внутрішнього ринку
Маркіна І.А., Прилипко І.О., Свириденко С.І.
Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад як складова інноваційного потенціалу
Марчишин Н.Я.
Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу підприємства: ретроспективний погляд і вектори розвитку
Михайлова О.С., Островерхий В.В., Скрипник Р.А.
Організація кадрової політики в аграрних підприємствах
Мороз С.В.
Заборгованість України як загроза національній безпеці
Носирєв О.О.
Методичні підходи до формування та стратегій реалізації неоіндустріальної промислової політики
Паславська В.В., Квасній З.В.
Проблеми та перспективи рибної галузі причорноморського регіону України
Потапюк І.П., Івченко М.В., Склярук Р.В.
Теоретико-методологічні аспекти розроблення маркетингової стратегії підприємства
Сержанов В.В.
Заходи активізації процесів модернізації під час реалізації державної інвестиційної політики
Царик І.М.
Проблеми та перспективи розвитку нефінансової звітності як інструменту корпоративної соціальної відповідальності


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Богоявленська Ю.В., Суходольська А.С., Ліханова В.О.
Забезпечення ефективної групової динаміки та комунікації в управлінні розвитком персоналу
Шереметинська О.В., Варфоломєєва Ю.Р.
Оцінка ефективності імпортних операцій підприємств
Гакова М.В.
Оцінка ефективності управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства
Герасимов О.К.
Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємства за фінансовим напрямом
Гончар М.Ф.
Критичні небажані відхилення у системі стрес-менеджменту підприємств
Дуга В.О.
Фактор сім’ї в розвитку агротуризму
Зеркаль А.В.
Методика оцінки рівня корпоративної свідомості та її впливу на управління персоналом підприємства
Крайнюченко О.Ф., Капінус Л.В., Шлапак Ю.С.
Соціальні мережі як сучасний інструмент інтернет-маркетингу
Кривицька Н.Ю., Командровська В.Є., Андрущенко В.В.
Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями
Масалигіна В.В., Журавель К.В.
Аналіз наукових поглядів на визначення економічної сутності нерухомого майна
Нам’ясенко В.М.
Гібридний АВС-метод як інструмент оцінки ефективності продукції
Писаренко С.В., Калашник О.В., Ганненко В.В.
Організаційні аспекти функціонування ринку праці
Телішевська О.Б., Жежуха В.Й., Овчарук В.В.
Логістично-постачальницька діяльність: особливості здійснення, адміністрування та реінжинірингу
Тимохова Г.Б., Місюченко А.А.
Обґрунтування вибору методу оцінки інтелектуального капіталу підприємства
Товма О.А.
Застосування інструментів управління діловою репутацією торговельного підприємства для її розвитку
Ушенко Н.В., Піддубна І.О.
Інтегрування корпоративної соціальної відповідальності у стратегію управління бізнес-структурою
Чернецька О.В.
Концептуальні підходи до управління фінансовими результатами на підприємстві
Шостаковська А.В.
Системний підхід до контролю якості розвитку промислового підприємства
Яровий В.Ф.
Теоретичні аспекти дослідження інноваційно-інвестиційних стратегій туристичних підприємств


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Зінченко О.А.
Інституційні фактори формування іміджу регіону
Михальчишин Н.Л., Хім М.К.
Професійний і особистісний розвиток (професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах глобалізації
Тульчинський Р.В.
Становлення нового регіоналізму в умовах глобалізації


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Дубовіч І.А., Лесюк Г.М.
Економіко-правові аспекти управління лісовим господарством України
Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В.
Рекреаційна освіта фахівців туристичної галузі


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Зуб М.Я., Крупініна К.П.
Інклюзивний вектор розвитку регіональних ринків праці та їх інфраструктури в Україні
Смутчак З.В.
Міграційні процеси та їх урегулювання за умов жорсткої економічної кризи та євроінтеграції


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Гриджук Д.М.
Модель балансу банку у вигляді макробалансових статей активів та пасивів
Завадська Д.В.
Оцінка потенціалу кластероформування та напрями розвитку інфраструктури кластеру
Зеркаль А.В.
Вплив бенчмаркінгу на ефективність маркетингової діяльності банків
Кучер Г.В.
Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в Україні
Обравит В.І.
Структурні дисбаланси фондового ринку України з погляду його об’єктів: практичний аспект


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Дмитренко І.М., Пригода О.О.
Особливості обліку та оподаткування виплат працівникам у разі їх скорочення
Мощенський С.Г.
Таксономія активу бухгалтерського балансу для експрес-аналізу фінансового стану
Слободян Н.Г., Бугакова А.А.
Стратегічні аспекти ціноутворення на підприємствах харчової промисловості
Фатенок-Ткачук А.О., Бурачок І.В.
Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління проектами
Малахівська Г.В.
Аналіз основних технологій формування програм лояльності клієнтів авіакомпаній
Смерічевська С.В.
Соціально-відповідальне підприємництво як сучасна управлінська концепція формування сталих конкурентних переваг підприємства
Тульчинський Р.В.
Система забезпечення економічної безпеки регіональних господарських систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ