Випуск 29/2018 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Бєлоусова С.В. 
Інвестиційна привабливість України: основні проблеми та шляхи їх вирішення 
Ситников М.М., Єгоров А.О. 
Активізація інноваційного розвитку України шляхом залучення досвіду ЄС
Шлапак А.В. 
Нові пріоритети інноваційної політики США 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
Буркун В.В. 
Методичні підходи до визначення ефективності національної автотранспортної системи України 
Васюренко Л.В. 
Податкове регулювання організації оплати праці 
Верхоглядова Н.І., Кононова І.В. 
Стратегічні орієнтири розвитку національної економіки 
Крикун О.О. 
Упровадження ефективних програм (проектів) у секторах економіки з метою забезпечення регіонального розвитку 
Мізюк С.Г. 
Макроекономічний вплив на розвиток авіаційного транспорту України через важелі державної політики 
Обозна А.О., Мерлянов М.В., Гаврилова О.В. 
Розвиток культурно-історичного туризму в Миколаєві 
Рехтета І.І. 
Концептуальні підходи до формування інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації 
Сало І.А. 
Прогноз основних параметрів ринку плодів і ягід 

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Бердар М.М. 
Маркетингова стратегія підприємств харчової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції 
Благодир Л.М., Яворська К.Л. 
Система оцінювання ефективності функціонування переробних підприємств: методичні засади 
Великій Ю.М., Тєшева Л.В., Височін З.В. 
Управління оптимізацією структури капіталу підприємства 
Волкова Л.О. 
Колективний договір підприємства як інструмент стратегії інноваційної активності персоналу 
Волошина С.В. 
Продуктивні здібності людини як потенціал людського капіталу підприємства 
Зборовська О.М., Зборовський Р.В. 
Оцінка факторів впливу на вартість бренду підприємства 
Коваленко М.О. 
Модель діагностики стану гірничодобувної галузі за напрямами діяльності 
Kazlouski V.U., Ganski U.A. 
Modern problems and features of management of historical heritage institutions in the context of increasing their service nature 
Косарєва І.П., Крамська Д.О. 
Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків 
Красовська О.Ю. 
Маркетингові інструменти в діяльності підприємства 
Лысевич С.Г. 
Повышение эффективности хозяйственного механизма путём совершенствования организационной структуры управления предприятием 
Дудник О.В., Міненко С. 
Економічна природа понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність» 
Розумей С.Б., Cтупка К.Є., Ніколаєнко І.В. 
Дослідження стану пивного ринку України в умовах економічної нестабільності 
Семенова Т.В., Гуменюк Т.Є. 
Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 
Тадеєв Ю.П., Ковальчук М.М. 
Інтелектуальний капітал – важливий фактор у розвитку інноваційної економіки
Савченко В.Ф., Гоголь Т.А.
Структурна перебудова України на інноваційній основі та проблеми її фінансування
Чебанова Т.Є.
Удосконалення методики оцінки рівня фінансової безпеки на прикладі підприємства портової діяльності
Нікітко О.О.
Роль і місце державної підтримки щодо механізмів розвитку будівельної галузі
Рудь М.М.
Роль податкової політики держави в економічному розвитку України 

 


Випуск 29/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Хамініч С.Ю., Сокол П.М. , Демяненко Н.О. 
Формування асортименту товарів кондитерських виробів на ринку України 
Ціпуринда В.С., Миколайчук І.П. 
Управління змінами на підприємстві на засадах інноваційного підходу 
Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю., Чава К.Р. 
Підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в Україні 
Чичкан Ю.М., Лучникова Т.П. 
Формування професійних компетенцій інтернет-маркетолога в еру інформаційних технологій 

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
Боднарук І.Р. 
Інноваційний розвиток Івано-Франківської області: тенденції, проблеми та перспективи 
Лащак В.В., Вершигора Ю.З., Вершигора В.Г. 
Використання ринку цінних паперів для залучення інвестицій у регіональну економіку України 
Шапошников К.С. 
Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток економіки регіону 
Язіна В.А., Ткач В.О., Кожушко С.П. 
Сільський зелений туризм як основний інструмент створення успішного українського туристичного села 

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Гобир І.Б. 
Удосконалення екологічного оподаткування вітчизняних підприємств 

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 
Березіна С.Б
Ризики як небезпека явищ і подій суспільства 
Федотова Ю.В. 
Збройні конфлікти: енумерація та взаємозв’язок з економікою 

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
Бедненко В.М., Вовчак О.Д. 
Ознаки встановлення ризикової діяльності банків 
Белінська Я.В., Калита Т.А. 
Державна політика фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в Україні 
Богдан В.І., Демчишак Н.Б. 
Інструменти фінансового регулювання розвитку стартап-індустрії в Україні 
Бодрецький М.В. 
Якість методологічного забезпечення діяльності українських банків 
Островська Н.С. 
Методи мінімізації банківських ризиків в Україні 
Татарин Н.Б., Пупко І.В. 
Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації 
Теслюк С.А. 
Розроблення концептуальних підходів до формування державної політики розвитку НПФ в Україні 
Chepka V.V., Sudak G.G. 
Ecological component of corporate social responsibility and its impact on the market valuation of the company 

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 
Вороніна В.Л., Зюкова М.М. 
Формування облікової політики підприємства для потреб управління 
Григоренко О.С. 
Принципи бухгалтерського обліку: модифікація в умовах глобальних змін 
Коцеруба Н.В. 
Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 
Аверкина М.Ф., Гриценюк О.І. 
Особливості автоматизації обліку праці та заробітної плати 
Ткаченко І.С., Бакалова Н.М. 
Адаптація методу аналізу ієрархій для вибору страхової компанії з метою отримання послуги 
Hnot T.V. 
Customers profiling based on psychometric characteristics 
Лазоренко В.В. 
Оцінка фінансової стійкості підприємства сфери послуг методом оцінки коефіцієнтів

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ