Випуск 38/2019 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Колоша В.В.

Оцінка горизонтальних злиттів: міжнародний досвід та Україна
Кулаковська Т.А.
Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів
Масько А.М.
Державна допомога суб’єктам господарювання: державне регулювання в Україні та європейський досвід
Шевчук Ж.А.
Інституційні зміни та їх впровадження в Україні

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бережна Н.І.
Цілі та наслідки економічних санкцій у сучасних умовах
Манаєнко І.М., Іванова Т.В.
Пріоритети розвитку Причорноморського регіону за умов міжнародного співробітництва

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Акименко О.Ю.
Теоретична концептуалізація зовнішньоекономічної діяльності як вагомого фактора економічної стабілізації держави
Бондаревська К.В, Аксьонова А.О.
Особливості розвитку ринку праці України під впливом сучасних глобалізаційних процесів
Гарас О.М., Гарас І.О.
Управління проектами з розвитку енергозберігаючих технологій на основі концепції маркетингу у сфері ЖКГ
Гомон М.В.
Оцінка результативності пільгового оподаткування інноваційної діяльності
Грудцина Ю.В.
Управління якістю в системі державного регулювання економіки України
Межова О.В.
Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору економіки волинського регіону в сучасних умовах
Пономарьова М.С., Трегуб К.М., Басюк М.М.
Менеджмент спортивно-оздоровчого туризму в умовах зростання конкурентних ознак регіонів
Приймак Н.С.
Сучасні підходи до управління змінами
Січкаренко К.О.
Вплив цифровізації економіки на розвиток транспортної галузі

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Алєксєєва О.В.
Роль аграрного підприємництва у забезпеченні зайнятості населення
Антипцева О.Ю., Гусаров О.О., Дуднєва Ю.Е.
Особливості структурної адаптації під час планування і регулювання діяльності промислових підприємств
Босак А.О., Прокопенко І.В.
Концептуальні засади регулювання споживчого капіталу машинобудівних підприємств
Бражник Л.В., Дорошенко О.О.
Вибір фінансової стратегії розвитку підприємства
Власенко Д.О.
Сучасні аспекти формування стратегічних зон господарювання автотранспортних підприємств
Киш Л.М.
Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства
Красовська Ю.В., Подлевська О.М.
Поточне планування діяльності торговельного підприємства та роль у ньому трансферного ціноутворення
Матковський П.Є.
Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств: переваги та недоліки в умовах модернізації економіки
Неіленко С.М.
Аналіз ринку ресторанного господарства за 2013–2018 роки в ракурсі етногастрономічного розвитку
Немченко В.В., Слободянюк О.В., Колеснікова К.С.
Місце утилізації відходів у реформуванні економіки України
Пак Н.Т.
Централізація і децентралізація влади в Україні: сучасні виклики
Потюк В.М.
Зарубіжний досвід формування економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності
Синиця С.М., Вакун О.В., Фурса Т.П.
Особливості формування іміджу підприємства як чинник конкурентоспроможності на зовнішніх ринках
Ющенко Н.В., Ковтун М.В.
Електронне урядування в Україні: стан та перспективи розвитку
Ліпський В.В.
Концептуальні основи та механізми фінансування інвестиційних проектів
Євстаф’єв С.М.
Реорганізація інституційних одиниць шляхом злиття та поглинання: економічна сутність та причини
Першко Л.О.
Зарубіжний досвід сприяння зміцненню та розвитку місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації


Випуск 38/2019 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Цвірко О.О., Іляшенко А.Х.

Інтеграція України в міжнародну транспортну систему шляхом демонополізації залізничного транспорту
Цимбалістова О.А., Турсунов А.Т.
Інноваційна діяльність авіакомпаній
Черніхова О.С.
Логістичний підхід до формування ринку транспортних послуг

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Безхлібна А.П.
Аналіз підходів до визначення факторів регіональної конкурентоспроможності
Грінка Т.І., Красножон Н.С.
Формування регіональної інноваційної політики: оцінка та проблеми реалізації
Кондратенко О.М.
Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад
Павлов К.В.
Фактори формування кон’юнктури регіональних ринків нерухомості в Україні
Стренковська А.Ю., Євдокімова О.М.
Проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні
Ужва А.М.
Ревіталізація туристичної сфери в умовах сталого розвитку регіону
Шашина М.В.
Практика Чехії щодо впровадження структурної модернізації на основі розумної спеціалізації

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Лазарєва О.В.
Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Андронік О.Л.
Аспекти взаємозв’язку системи вищої освіти та ринку праці
Опалько В.В.
Соціально-економічна нерівність і формування нової парадигми інклюзивного розвитку в Україні
Смагло О.В.
Соціальна політика: реалії та перспективи

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Аврамчук Л.А., Кіча А.О.
Соціальне значення споживчого кредитування в Україні
Булюк В.В., Бездітко Ю.М.
Інструменти депозитної політики банків україни: оціночні характеристики та ефективність
Бенько І.Д., Сисюк С.В.
Корупція у сфері публічних закупівель: форми прояву та засоби протидії
Драгунов Д.М., Забаштанський М.М.
Особливості фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні
Злобіна К.С.
Система фінансового планування на підприємстві
Казарян О.Г.
Вплив цифрової економіки на діяльність банків України
Калівошко О.М.
Суперечності розвитку ломбардів в Україні
Кобко Р.В.
Моніторинг ринку страхових послуг України з використанням прогнозно-аналітичного інструментарію
Трипольський К.В., Кретов Д.Ю.
Особливості сучасного розвитку банківського автокредитування в Україні

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Головчак Г.В., Юрченко О.Б.
Обліково-аналітичне забезпечення тарифної політики на ринку житлово-комунальних послуг України
Кудирко О.М.
Управління товарними операціями підприємств оптової торгівлі
Михайловина С.О., Підлубна О.Д.
Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на сільськогосподарських підприємствах
Сторожук Т.М., Коротаєва І.Р.
Консолідація фінансової звітності: зарубіжний досвід та вітчизняні проблеми
Шевченко І.О., Липницька М.В.
Сутність та розвиток аудиту в евроінтеграційних умовах

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Семенов А.С., Сытник В.Р.
Динамическая задача управления инвестиционным портфелем с заданной эффективностью
Коваленко Д.
Сучасні тенденціїта детермінанти пруденційногорегулювання страхового ринку України
Бабенко К.Є.
Концептуальніположеннящодозабезпеченнязбалансованогоекономічногорозвиткутериторій

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ