Випуск 43/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Кравцов О.О.

Формалізація споживчої поведінки в умовах ринкового саморегулювання на основі моделі homo economicus
Маршалок Т.Я.
Теоретичні підвалини виникнення економічних коливань та методологічні особливості управління ними

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бугель Ю.В., Чекаловська Г.З.
Напрями трансформації державної митної справи як складника зовнішньоекономічної діяльності
Любчик К.Л.
Парадигма глобального інформаційного суспільства: формування й основні засади

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Васильців Т.Г., Кириченко О.С., Зайченко В.В.
Наукові підходи до дослідження модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення
Водовозов Є.Н., Палант О.Ю.
Теоретичне обґрунтування забезпечення достатнього рівня громадського транспортного обслуговування м. Києва
Голбан Т.Т.
Чинники інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва: класифікація та ступінь впливу
Крамарев Г.В.
Сутність поняття «конкурентоспроможність промисловості» та видів її економічної діяльності (галузей)
Мостова А.Д.
Сучасний стан продовольчої безпеки України та методичні підходи до його оцінки
Носань Н.С.
Проблемні аспекти діагностики стану фінансової безпеки України: експертний підхід
Омельяненко В.А.
Мережевий аспект інформаційно-аналітичного забезпечення стратегій інноваційного розвитку

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Bashynska Iryna
Clarification of the definition and economic content of the category “smartization”
Буторіна В.Б.
Тенденції розвитку медійного складника рекламно-комунікаційного ринку України
Головчук Ю.О., Дибчук Л.В.
Маркетинг взаємовідносин як важливий елемент конкурентної маркетингової стратегії
Гросул В.А., Аскеров Т.Т.
Методи оцінки адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
Зоря О.П.
Оцінка ефективності виробництва продукції аграрними підприємствами України як складник процесу розроблення стратегії їх сталого розвитку
Клімова О.І.
Особливості пріоритетно-орієнтованого галузевого підходу до трансформації авіаційних підприємств
Нагорний Є.І., Березова С.М., Шевлюга О.Г.
Науково-методичний підхід до визначення видів комерційних невдач інноваційної продукції на промисловому ринку
Старинець О.Г.
Використання дронів у діяльності підприємств аграрної сфери
Шпатакова О.Л.
Сутність поняття екологічної стратегії будівельного підприємства

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ревко А.М.
Імперативи просторового розвитку медичної сфери соціальної інфраструктури Причорноморського регіону
Хомюк Н.Л.
Діагностика розвитку сільських територіальних громад у Волинській області

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Яков’юк В.А.
Значення транскордонних водних ресурсів у процесі оцінки водозабезпечення України

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Мельник В.М., Житар М.О.
Рівні ієрархії та динаміка змін фінансової архітектури
Пантєлєєва Н.М., Пантєлєєва К.О.
Цифрова екосистема інвестиційного кредитування

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Кравченко М.В., Мартинець О.Є.
Нарахування амортизації в підприємствах агропромислового сектору
Лега О.В.
Інтернет-торгівля: облік та оподаткування
Лоба К.O.
Механізм становлення організаційної культури з урахуванням стилеутворюючих чинників лідерства
Савченко Ю.А.
Обгрунтування системи індикаторів до вимірювання наслідків реформи децентралізації в контексті бюджетного регулювання в Україні
Мінакова C.М.
Інноваційна діяльність підприємств України в умовах національної економіки
Трохимець О.І.
Основні детермінанти, які впливають на рішення щодо інвестування в національну економіку

РОЗДІЛ 9. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Дименко Р.А.
Концептуальна основа державно-приватної бізнес-взаємодії у телекомунікаційній індустрії
Кансо Алі
Організаційно-економічний механізм регулювання соціального капіталу національної економіки
Бабенко К.Є.
Семантична ідентифікація системи стратегічного управління економічним розвитком територій
Петрушко А.В.
Концептуальна основа забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації 


НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ