Випуск 5/2016

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Голубка М.М.

Освітній складник дослідження розвитку економічної освіти у Західній Україні в умовах сьогодення: кооперативна та фінансово-економічна течії

Зайцев А.В.

Закон убывающей отдачи: технологический аспект более подробно


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Katarína Hovorková

Integration tendencies of Iceland into the EU after the outbreak of the global financial crisis and the impact of their economic situation on the EU membership 

Марена Т.В.

Розвиток міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах глобальної нестабільності 

Мокій А.І., Полякова Ю.В., Кучер Р.-Д.А.

Зовнішньоекономічні чинники безпеки розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції 

Ревенко Д.С., Либа В.О., Зейда Л.С.

Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств 


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Apaкeлoвa I.O.

Aнaлiз oснoвниx пpoблeм в aдaптaцiї тa poзвитку вимушeнo пepeмiщeнoгo бiзнeсу в Укpaїнi 

Богма О.С.

Аналіз виробничого складника економічної безпеки України 

Бріцина Ю.В.

Динаміка розвитку професійно-технічної освіти в Україні 

Гальцова О.Л.

Фінансування розвитку малого бізнесу: проблеми ефективного використання інвестиційної складової 

Hrigoryev S.О.

Financial issues of ukrainian poultry meat export dumping to the European Union countries 

Дичко М.Т., Скидан Д.О., Лободзинська Т.П.

Аналіз та перспективи інноваційного розвитку агропромислового сектору України 

Іванюк У.В.

Умови та чинники формування продовольчої безпеки України 

Карасьова Н.А.

Світовий досвід реалізації експортоорієнтованих моделей аграрного сектору 


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Базалійська Н.П., Мельничук Ю.С.

Використання зарубіжного досвіду управління трудовою діяльністю працівників 

Бєлікова О.Ю.

Системоутворюючі фактори функціонування підприємств акціонерної форми господарювання 

Бородін М.Ю.

Інноваційна стратегія реконструкції підприємств нафтогазового комплексу 

Бутов А.М.

Фінансовий аутсорсинг та його застосування в управлінні діяльністю підприємства 

Дивнич О.Д., Дивнич А.В., Статівка Д.І.

Технічне забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції підприємств України 

Єгорова Г.А.

Стратегія розвитку компаній шляхом злиття та поглинання 

Замлинський В.А.

Досягнення інвестиційної привабливості інноваційних проектів на підприємствах продовольчої сфери: управлінський аспект 

Зачосова Н.В., Горячківська І.В.

Завдання фінансового менеджменту у системі забезпечення майнової та інтерфейсної безпеки суб’єктів господарювання 

Коляда А.Л.

Шляхи підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств 

Копитко М.І.

Оцінювання ефективності комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування 

Кульчицька Н.Є., Дерманська Л.В.

Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни 

Левків Г.Я.

Ефективне управління ризиками маркетинг-менеджменту підприємств 


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Карамушка М.В., Дурнов Е.А.

Кластери як оптимальна форма для індустрії туризму 


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бродовська І.В.

Особливості інституціонального забезпечення екологічного контролю в Україні

Мацієвич Т.О.

Методичні засади визначення податкового та екологічного зборів із водокористувачів Причорноморського регіону 


РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волкова О.Г.

Деякі аспекти акцизного оподаткування в Україні 

Zavadska D.V.

Methodical approaches to the choice of marketing strategy for a modern Ukrainian bank 

Захаркіна Л.С.

Податкове регулювання інвестиційної діяльності економічних суб'єктів 

Ключка С.С.

Планування внутрішнього аудиту в центральних органах виконавчої влади 

Козарезенко Л.В.

Європейська практика сприяння людському розвитку: податковий аспект

Труфен А.О.

Розвиток бюджетної децентралізації за кордоном


РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гуменна-Дерій М.В.

Оцінка стану і перспективи впровадження досвіду зарубіжних країн у вітчизняну систему обліку 

Єремян О.М., Сергєєва Г.С.

Характеристика та аналітичні можливості звітності з оплати праці бюджетних установ 

Ізмайлов Я.О.

Визначення складу основних об’єктів бухгалтерського обліку в моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України 


РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Жваненко С.А.

Конкурентоспроможність курортно-рекреаційних систем в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку 

 

РОЗДІЛ 10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Мазурок П.С., Даниленко А.С.

Особливості зарубіжного досвіду у формуванні закону корпоративної соціальної відповідальності агробізнесу

Аніщенко О.В.

Система забезпечення матеріальними ресурсами організацій  річкового транспорту


РОЗДІЛ 11. АНОНСИ ПОДІЙ

Гінгін Л.П.

Виїзне заняття для студентів ОДАУ