Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її ров’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Бібліографічний список. (бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою умовою, складають згідно з вимогами ВАКу України). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

 

Технічні вимоги:

Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал - полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання; назву статті українською та англійською мовами; текст статті; бібліографічний список.