Випуск 23/2017

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Гарас І.О., Гарас О.М.

Сучасний стан розвитку ділового туризму в туристичних регіонах світу
Пальчук О.І.
До питання визначення стратегії інноваційного розвитку України
Панченко В.Г.
Використання нетрадиційної монетарної політики в країнах ЄС як приклад монетарного неопротекціонізму
Толстопятих А.М., Дзяд О.В.
Роль посередників у працевлаштуванні громадян України за кордоном
Шевцов Є.Д.
Новітні тенденції комунікаційних політик міжнародних компаній

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бегма В.М., Шемаєв В.М., Толок П.О.
Реформування та розвиток підприємств оборонної галузі в контексті посилення економічного потенціалу України
Колєсніченко А.С.
Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму
Кравченко М.О.
Системно-структурні закономірності розвитку соціально-економічної системи України
Носирєв О.О.
Концептуальні орієнтири промислової політики України
Солодовнік О.О.
Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бабій І.В.
Прогнозні моделі підвищення експортного потенціалу промислових підприємств
Карпінський С.Л., Воскресенська О.Є.
Вплив екзогенних факторів на розвиток туристичної галузі херсонської області та шляхи їх подолання
Демченко Б.А., Кудрицька Ж.В.
Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємствах України
Дєліні М.М.
Фандрайзинг та донорство як інструменти реалізації соціально-економічної відповідальності підприємництва
Ільченко Т.В.
Роль SWOT-аналізу в обґрунтуванні перспектив розвитку аграрного підприємства
Кащишин В.М.
Показники та методи оцінювання економічної ефективності та обґрунтування доцільності реалізації інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах
Киш Л.М.
Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні
Олефіренко О.М.
Теоретичні засади формування збутової політики в системі управління комерціалізацією інновацій
Панченко М.О., Акулюшина М.О.
Модель процесу управління якістю продукції
Петренко В.С., Кузнєцова Д.С.
Методологія аналітичного аналізу грошових потоків спільних підприємств
Сита Є.М.
Еволюція поглядів на категорію «розвиток»


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Зубков Р.С.
Ретроспективний аналіз показників інвестиційно-інноваційної динаміки причорноморського регіону
Кузьмук (Жилко) С.Г.
Розвиток причорноморського регіону: біхевіористичний аспект
Кустріч Л.О.
Оцінка ефективності системи стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами черкаської області
Павлова І.О.
Методологічні засади дослідження брендингу сільських територій: регіональний рівень
Петрушенко М.М., Шевченко Г.М.
Взаємодія між екосистемами та соціально-економічною динамікою у причорноморському регіоні України: вплив на добробут населення


РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Бабаев А.М.
Методологические подходы к оценке устойчивого развития эколого-экономической системы
Бутрим О.В.
Потенціал внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування України


РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Жук І.Л.
Новітні тенденції розвитку видів та форм інноваційної зайнятості
Хитра О.В.
Саморозвиток працівників, самоорганізація праці та самоменеджмент як передумови складності системи управління персоналом


РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Давиденко Н.М.
Розвиток інфраструктури фінансового ринку України
Думанська І.Ю.
Чинники та передумови впровадження інноваційного процесу в агропромисловому виробництві: аспект фінансування
Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Авраменко М.О.
Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг
Івахненко І.С.
Підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування в Україні
Нагорний Є.О.
Державно-приватне партнерство як механізм інвестиційної взаємодії держави та бізнесу в Україні


РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Кафка С.М.
Облік руху основних засобів
Черкашина Т.В.
Нефінансові активи: оцінка і класифікація у державному секторі


РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Райко Г.О., Коляда Н.В.
Методи маркетингового аналізу в системі управління розвитком території
Мужев О.О.
Трансформація митної політики – можливості економічного зростання національної економіки 


РОЗДІЛ 10. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Пасічник Ю.В.
Рецензія на монографію «Фінансові ресурси розвитку національної економіки України»

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ