Випуск 26/2018 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Козицький В.А., Стасишин А.В.

Системно-динамічний підхід до дослідження структурних співвідношень між макроекономічними індикаторами соціальної сфери
Федорова Н.Є.
Сутність науки та її місце в суспільній організації


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Лаврів І.М., Федів Р.Д.
Аналіз експорту сільськогосподарської продукції підприємствами причорноморського регіону
Овчаренко А.С.
Експортоорієнтована модель розвитку органічного агропродовольчого ринку України
Павлюк О.О.
Розвиток систем банківського нагляду в країнах центральної Європи
Смагло О.В.
Інноваційно-інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бутенко В.М.
Формування моделі державного регулювання розвитку біоекономіки
Вінюкова О.Б., Чугрій Г.А.
Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Гаража О.П.
Методологічні засади інституціонального управління земельними ресурсами України
Дроздовська Л.О.
Концептуальні підходи до визначення освіти як чинника розбудови національної економіки
Зачосова Н.В.
Формування стратегії фінансової безпеки України для потреб забезпечення економічної безпеки національної економіки
Кадол Л.В.
Сучасні аспекти визначення вартості будівництва висотних будівель на Україні
Музиченко-Козловська О.В.
Методика економічного оцінювання туризму одеської області на засадах сталого розвитку
Пахота Н.В.
Організаційна культура як інструмент модернізації водогосподарського комплексу регіонів України
Сало І.А.
Особливості розвитку ринку переробленої плодової продукції
Ситник Н.С., Козак С.І.
Роль малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України
Федяєва М.С.
«Розумна» спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект)


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Андрос С.В.
Інструменти і комбіновані спосoби фінансувaння діяльності підприємства
Багорка М.О.
Екологізація аграрних підприємств – основний складник концепції сталого розвитку
Бойко І.В.
Особливості структури системи економічної безпеки у діяльності інноваційних підприємств
Висоцький А.Л., Петрушка Т.О., Петльований А.С.
Методичні засади організації збуту продукції машинобудівних підприємств
Гризовська Л.О.
Особливості та сучасні тенденції управління туристичним бізнесом в Україні
Гуштан Т.В.
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
Довбня С.Б., Письменна О.О., Дрофа Є.А.
Сутність та методичний інструментарій стратегічної діагностики підприємства
Дрокіна Н.І., Дарчук В.Г., Крижко О.В.
Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних
Дюк А.А.
Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень
Ємельянов О.Ю.
Сутність, чинники формування та послідовність оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств
Жуков В.В.
Сутність та особливості формування процесу бізнес-планування
Захарчин Г.М., Гладун С.О.
Особливості адаптації за умов інтелектуальної економіки
Киш Л.М.
Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств
Кліпкова О.І.
Значення креативності персоналу у формуванні корпоративної культури підприємства
Колупаєва І.В.
Оцінка регуляторних умов господарювання суб’єктами підприємництва
Корнатовскі Р.
Дослідження успішності ринково-орієнтованих стратегій промислових підприємств

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Тарасенко Д.Л.
Сталий розвиток крізь узгодження соціальних та економічних пріоритетів
Фокіна-Мезенцева К.В.
Організаційна та корпоративна культура промислового підприємства: проблеми діагностики в процесі управління
Кравчун А.С.
Вплив інноваційної складової на залучення інвестицій до національної економіки


Випуск 26/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Коробка С.В.
Формування потенціалу малого підприємства як основи підвищення конкурентоспроможності сільських територій
Кузуб А.В.
Підвищення конкурентноспроможності вітчизняних вагонобудівних підприємств в умовах державного регулювання
Кушлик О.Ю.
Соціально-етичні аспекти управління підприємствами
Лемішовський В.І.
Базовий критерій ефективності в контролінгу машинобудівного підприємства
Марков Б.М.
Кластерний аналіз роздрібних торговельних підприємств
Степанюк Г.С., Степанюк О.С.
Інформування еколого-економічного механізму управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами
Тараєвська Л.С.
Бенчмаркінг як інструмент відбору найбільш конкурентних проектів природоохоронного призначення
Шацька З.Я., Христинченко А.А.
Економічна безпека сучасного підприємства в контексті впливу «м’яких» та «жорстких» загроз


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Антохов А.А., Антохова І.М.
Інструменти управління регіональним економічним розвитком у сучасних умовах невизначеності
Долиняк Ю.О.
Теоретичні засади ідентифікації факторів впливу на розвиток регіонального ринку освітніх послуг
Смерічевський С.Ф., Сібрук В.Л.
Стратегічні аспекти маркетингу територій в умовах децентралізації управління України
Франів І.А.
Стратегічні орієнтири розвитку в системі реструктуризації економіки регіону: економічний складник


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гавадзин Н.О., Тришак Л.С.
Забезпечення охорони природного навколишнього середовища за умов фінансової децентралізації
Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В.
Вдосконалення землеустрою як механізм управління розвитком туристично-рекреаційних територій


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Звонар В.П.
Стратегія полісуб’єктної соціальної відповідальності в україні: практичні аспекти імплементації


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Вільчинська Н.Л., Житкевич Д.О.
Перестрахування майна підприємства
Бражник Л.В., Дорошенко О.О.
Боргова проблема та економічна безпека країни
Бура В.І.
Ідентифікації системно важливих банків: напрями вдосконалення вітчизняної методики
Волкова О.Г.
Муніципальні запозичення як джерело фінансового забезпечення місцевих бюджетів України
Мельник С.С.
Механізми боротьби з фінансовим шахрайством у комерційному банку
Міщенко Т.М.
Відповідальність і підзвітність – взаємопов’язані складники внутрішнього контролю
Pidchosa L.
International experience of restructuring budget systems and prospects of its implementation in Ukraine
Баранова В.Г., Слатвінська М.О.
Дієвість майнового оподаткування в Україні
Ткачук І.Я., Городинський С.І., Чубатенко С.Ю.
Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні
Форкун І.В., Бачинська І.А.
Практичне втілення державної фінансової політики у сфері підтримки підприємництва на прикладі Хмельницької області
Холодилова А.О.
Вдосконалення механізму оцінки ризиків діяльності небанківських кредитних установ в Україні
Шолойко А.С.
Ринок особистого страхування в Україні та його інфраструктура


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Дубинська О.С.
Визначення типу фінансового стану підприємства за комплексним інтегральним показником фінансової звітності
Зінкевич А.В.
Загальна характеристика етапів аудиту податків і платежів
Клюс Ю.І.
Обліково-аналітична підсистема контролінгу в інформаційно-аналітичній системі корпоративного управління підприємством
Матюха М.М.
Управлінський облік як елемент управління інформаційними ресурсами підприємства
Назаренко І.М.
Особливості аудиту монетарних (змішаних) активів підприємства


РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Струк Н.І.
Аналіз динаміки основних макроекономічних показників України


РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Ковалева Е.А., Мисюра Е.Ю.
Программная реализация генетического алгоритма решения задачи о расписании с дополнительными условиями в среде Matlab
Омелаенко Н.Н.
Совершенствование механизма стимулирования

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ