Випуск 28/2018 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Богашко О.Л.
Розгляд сутності інновацій в умовах становлення перших теоретичних уявлень про них
Єлісєєва Л.В.
Еволюція концепції довіри як складової соціального капіталу в системі економічних знань
Однорог М.А.
Трансформація інноваційно-економічних інститутів аграрного сектору економіки України
П’ясецька-Устич С.В.
Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Близнюк Т.П.
Оценка готовности к кросс-культурному взаимодействию индивида
Ляшевська В.І., Сквіра І.О., Бойко Ю.А.
Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору на зовнішньому ринку
Власенко Л.В.
Оцінка рівня зовнішньоторговельної безпеки Причорноморського економічного району в контексті розвитку торговельних стосунків з КНР
Жнакіна Е.Г.
Механізм формування умов для реалізації інноваційного потенціалу регіону в контексті європейської інтеграції
Король М.М., Мушка Д.В.
Актуалізація міжнародних рейтингів національних брендів
Сєнін О.О.
Проблематика прогнозування кризових явищ у системі світових фінансів

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Васюренко Л.В.
Теоретично-методологічні засади формування інструментарію державного регулювання організації оплати праці
Галанець В.В., Дзюрах Ю.М., Михальчишин Н.Л.
Державне регулювання форм господарювання в аграрній сфері економіки України: перспективи розвитку дрібного індивідуального виробництва
Галасюк В.В.
Реформування системи приєднання до інженерних мереж в Україні
Давиденко І.В.
Туристичні кластери як напрям регулювання туристичного бізнесу
Калачевська Л.І.
Особливості державної підтримки розвитку сільських територій: закордонна та національна практика
Каличева Н.Є., Ільєнков В.В., Діденко К.В.
Вплив соціальної відповідальності на розвиток бізнесу в Україні
Канова О.А.
Проблемні питання реалізації програм розвитку економіки України
Купчишина О.А.
Реалізація регуляторної політики як важливий компонент земельних відносин в аграрному секторі
Лук’янова В.В., Лабунець О.О.
Економічна безпека Причорноморського регіону як складовий елемент економічної безпеки держави
Михайленко Н.О., Манойленко А.М.
Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення на основі досвіду економічно розвинених країн
Чатченко Т.В., Давидова І.А.
Шляхи подолання молодіжного безробіття: закордонний досвід для втілення в Україні
Ящук Т.А.
Стан фінансового забезпечення наукових та науково-технічних робіт в Україні

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Анані Атеф Авад Фарис
Вплив кадрової політики на інноваційний потенціал залізорудного підприємства
Апарова О.В.
Важливість процесу планування та організації створення нового товару в маркетингу інновацій
Архіпов Н.М.
Сучасний стан ефективності торговельної галузі України
Швець Ю.О., Баран О.М.
Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку середнього та корпоративного бізнесу
Ляшок Н.Ю., Ковальчук К.В., Ганцура А.В.
Гейміфікація як сучасний та ефективний метод мотивації персоналу у ХХІ столітті
Головіна Н.А.
Оцінка сучасного стану ринку продуктів дитячого харчування в Україні
Заєць Г.П.
Управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту на основі системи ключових показників ефективності
Шашина М.В., Кньовець В.В.
Підвищення прибутковості підприємства кондитерської галузі
Котельникова Ю.М.
Кадрове забезпечення у підвищенні енергоефективності діяльності підприємств
Крет І.З., Петрушка Т.О.
Інвестиційний ризик та його вплив на напрями інвестиційної діяльності підприємства
Кузьмин В.М.
Розвиток підприємства на основі моделі компетенцій
Леган І.М.
Удосконалення системи освіти як ключового напряму підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства
Лисюк Т.В., Терещук О.С., Дмитрук О.О.
Екскурсійне обслуговування у структурі туристичного продукту
Лохман Н.В., Пасічник Н.В.
Семантичний аналіз управління інноваційним підприємством
Обидєннова Т.С.
Даунсайзинг у системі менеджменту персоналу на підприємствах
Манойленко О.В., Ягі М.
Когнітивне моделювання забезпечення безпеки національної економіки України

 


Випуск 28/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Панасенко Л.М.
Соціальна відповідальність як фактор сталого економічного розвитку сучасного бізнесу
Романенко О.О., Яворська О.Г.
Клієнтський капітал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності Одеської області
Сірко А.Ю.
Методичні підходи до розроблення та аналізу системи збуту продукції
Фалович В.А.
Розвиток емерджентних якостей ланцюга поставок інвестиційних товарів
Харічков С.К., Горголюк Я.Ю.
Особливості економічної поведінки виробничих систем під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища
Хацер М.В.
Научно-практические аспекты разработки и внедрения финансово-экономического механизма развития стартапов в Украине
Цибенко І.О.
Проблеми та особливості використання інтелектуальної власності в будівництві
Черкасова Т.І., Стоянова Н.О.
Економічний розвиток агропідприємств України: напрями і пріоритети

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Микитюк Н.Є.
Застосування технологій формування інтелектуальних ресурсів на національному та регіональному рівнях
Музиченко-Козловська О.В.
Якість довкілля у системі чинників зовнішнього середовища туристичного потенціалу Причорноморського регіону
Ступчук С.М., Лабунець В.О.
Рівень конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах глобалізації та євроінтеграції світових процесів
Юрченко Н.І.
Розвиток нових організаційних форм управління в туристичній галузі України

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Попова М.О.
Вдосконалення регіонального механізму сталого розвитку економіко-екологічних систем

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Хитра О.В., Бендасюк М.І.
Роль емоційної складової в управлінні командами
Юрчик І.Б.
Еволюція наукових поглядів на інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Белікова Т.В., Марченко О.В., Шевченко М.В.
Депозитні операції комерційних банків в Україні та їх розвиток
Бугіль С.Я.
Пріоритети фінансової децентралізації в забезпеченні сталого розвитку територіальних громад України
Бутенко В.В., Лисенко К.А.
Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи його розвитку
Варцаба В.І., Мулеса Е.В.
Реалізація фінансової децентралізації: виклики та досягнення громад
Виговська Н.Г., Полчанов А.Ю., Виговський В.Г.
Моделювання впливу банківських установ на розвиток страхових компаній
Гайбура Ю.А.
Моніторинг фінансових результатів: сутність і підходи
Думанська І.Ю.
Співпраця «продуцент інновацій – центр фінансування» у комерціалізації інновацій АПК
Іваськевич Х.І.
Аналіз проблем фінансового контролю в Україні в контексті децентралізації
Романовська Ю.А., Урбанович В.А.
Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гайдаєнко О.М.
Стратегічний аналіз підприємств виноробної галузі України
Долішня Т.І., Медвідь І.Б.
Міжнародний досвід обліку основних засобів: порівняльний аспект
Назаренко І.М.
Нормативно-правове регулювання безпаперової бухгалтерії
Розіт Т.В., Слюніна Т.Л.
Деякі аспекти відображення запасів у МСФЗ-звітності
Скрипник С.В.
Процес виробничого відтворення як об’єкт обліково-аналітичного забезпечення
Стрєльніков Р.М.
Удосконалення системи бухгалтерського обліку капітальних інвестицій в умовах впровадження міжнародних стандартів
Томчук О.Ф.
Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства

 

РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Назарова О.Ю.
Банківська система як складник фінансових відносин

 

РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Іванченко Г.Ф., Гриценко В.В.
Еволюційне моделювання популяцій підприємств
Кочкодан В.Б.
Доцільність упровадження технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ на підприємствах НГК України
Кудрицька Ж.В.
Моделювання бізнес-процесів складського управління з використанням автоматизованої системи
Хорошун В.В., Науменко І.А.
Економіко-математичні методи та моделі прогнозування збутової логістики торговельного підприємства
Цеслів О.В., Козюра А. О.
Побудова прибуткової економіко-математичної моделі діяльності посередницького b2b2c веб-сервісу


НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ