Випуск 3/2016

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Голубка М. М.

Економічна та освітньо-просвітницька діяльність Степана Смаль-Стоцькогота її роль для Західної України кінця хіх – початку хх століттяі фінансово-економічної та кооперативної освіти

Йолтуховська О. Ю.

Сутність поняття «капітал»: історичний аспект

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Зaяць O. I.
Тeoрeтичнi oснoви рoзвитку мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї кoнвeргeнцiїв умoвax рoзвитку тoргoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднoсин мiж крaїнaми

Kharyna U. Y.
China’s investment activities

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Авдєєва О. М.
Запити ринку праці на підготовку фахівців нових сфер економіки

Ащаулов В. В.
Напрями розробки ефективного механізму державного регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки

Васюник Т. І.
Механізм державного регулювання відтворення основного капіталу

Крутякова В.І.
Структурна модель системи інституційного забезпечення природогосподарювання як сегменту національної економі

Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г.
Кооперативізація територій як механізм їх інноваційно-інвестиційного розвитку

Степочкин А. И.
Устойчивое социально-экономическое развитие: сущность и методика оценки

Терлецька В. О.
Перспективи розвитку машинобудування в українському Причорномор’ї


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Вислободська Г. П.
Резерви забезпечення потреб аграрних підприємств у виробничих сільськогосподарських послугах

Климчук А. О.
Концептуальні підходи до управління персоналомпромислових підприємств

Koval V. V., Kolesnikova E. S.
Contemporary foundations of economic analysis of marketing operations

Королович О. О.
Вдосконалення підходу до сутності організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва

Сафонов Ю. М., Патинська М. М.
Фінансове забезпечення установ соціального спрямування: стан, проблеми, шляхи їх вирішення

Стефанюк У. Ф.
Удосконалення формування і використання трудового потенціалу фермерських господарств

Стрий Л. А.
Методология научных исследований: особенности организации исследований с использованием сети интернет 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Льовочкін М. О.
Управління ризиками державно-приватного партнерства в Україні

Маркіна І.А.
Тенденції універсалізації вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та перспективи


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю. В.
Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави

Приказюк Н. В., Тлуста Г. Ю., Ковбаса Т. С.
Інвестування активів недержавних пенсійних фондів: тенденції та перспективи

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Єршова Н. Ю.
Формування стратегічного управлінського обліку як системи інформації для підтримки процесу стратегічного управління підприємствами

Засадний Б. A.
The adaptation of ukrainian accounting and reporting system to the ifrs

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Григорець Г. О., Писаренко А. Д., Лободзинська Т. П.
Вплив розвитку ІТ-галузі на зростання економіки України

Трохимець О.І.
Сценарний аналіз факторів впливу на ціни на соціально-орієнтований продукт 


РОЗДІЛ 9. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Крикавський Є.В.
Рецензія на монографію Борисової Т.М. «Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти»

 

РОЗДІЛ 10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Шмиголь Н.М., Павлюк Т.С.
Проблемні питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

Головко О.П.
Державне регулювання галузі будівництва: міжнародний досвід

Зеленяк В.В.
Організаційно-економічні аспекти активізації інноваційних процесів на переробних підприємствах

Дмитриченко М.І.
Формування механізмів регулювання розвитку автотранспортної галузі

Рекова Н.Ю.
Аудит як інструмент забезпечення ефективності  та результативності процесу фіскальної децентралізації

Капущак В.В.
Теоретичні засади конкурентоспроможності банківського сектору  національної економіки України

Кулько-Лабинцева І.В.
Зміст, суть та значення категорії доступності в сфері функціонування основних засобів

Юрченко Н.І.
Специфіка маркетингу в туристичній галузі

Терещенко Л.В.
Модель формування організаційної культури, що сприяє подоланню опору персоналу змінам

Наволокіна А.С.
Теоретичні підходи до формування конкурентоспроможності закладів вищої освіти