Випуск 8/2016

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Вітренко А.О. 

Масові послуги в системі постіндустріальної економіки

Каліновський Р.О. 

Першочергові пріоритети соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону та фіскальні інструменти їх забезпечення 

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Адамович М.П. 

Еволюція соціокультурної моделі України: економічний контекст 

Ключник А.В., Баришник Л.С., Негрецька І.А. 

Теоретичний аналіз зовнішньоторговельного контракту 

Суровцев О.О. 

Соціальний медіамаркетинг як інноваційний напрям маркетингових комунікацій міжнародних компаній 

Цибуляк А.Г. 

Екологізація економіки України в умовах розширення співпраці з ЄС 

Шиба О.А. 

Стратегія розвитку транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції 

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Балуєва О.В., Келембет О.С. 

Методичні принципи відновлення деокупованих територій 

Бойко О.В., Башинська М.І., Горбаченко С.А. 

Перспективи використання концесії у сфері портового господарства 

Васіна А.Ю. 

Розвиток відносин власності у формуванні ресурсної основи структурних перетворень національної економіки 

Колісник Г.М. 

Ринкові чинники розвитку регулювання витрат підприємницького сектору 

Колупаєва І.В. 

Методологія інституціоналізму як науково-теоретична основа регулювання економіки 

Леськів О.А. 

Система державного регулювання рекламного ринку в Україні: проблеми функціонування та перспективи розвитку 

Бойченко В.С., Линник М.В. 

Сучасний стан розвитку сільського господарства в Україні 

Ляховець О.О. 

Теоретико-методологічні підходи до вивчення процесів модернізації економіки

Медведкина Е.А., Медведкин Т.С. 

Современные тенденции развития мировой экономики: экологические проблемы Причерноморского региона 

Миронова М.І., Башнянин Г.І. 

Ефективність інтенсифікації виробничих систем у національній економіці 

Смагулова Ш.А., Радько Н.М. 

Развитие кластеров и торгово-логистических каналов в аграрно-промышленной сфере Казахстана 

Соловчук К.О. 

Еволюція та перспективи розвитку управління інноваційними процесами в агропромисловому комплексі 

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Балан В.Г., Тимченко І.П. 

Методичний підхід до аналізу стратегічних розривів на основі модифікації BSC та методу DEMATEL 

Біловол Р.І., Антонь Ю.О. 

Методологія використання системного підходу до управління підприємством 

Бояринова К.О. 

Теоретичне підґрунтя функціональності підприємства за теорією інновацій 

Величко В.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. 

Формування напрямів здійснення стратегічного планування на підприємствах житлово-комунального господарства 

Горіна Г.О. 

Діалектика поняття «розвиток підприємства» 

Микитюк О.Л. 

Сучасний стан, загальні проблеми та зовнішні чинники розвитку суб’єктів господарювання фінансового сектору 

Танащук К.О. 

Складові системи тарифоутворення в сфері телекомунікацій України

Ходирєва О.С. 

Сутність та принципи кооперації в аграрній сфері 

Шимановська-Діанич Л.М., Титаренко І.В. 

Модель адаптивного управління фінансовою підсистемою підприємств та організацій споживчої кооперації України як засіб удосконалення її інформаційного забезпечення 

Юрій Е.О.

Концептуальні підходи до визначення сутності та форм реструктуризації підприємств

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Антохов А.А. 

Нормативно-правова основа розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні 

Булеца Н.В. 

Особливості процесу партисипативного бюджетування в Україні 

Бойченко В.С., Гелетюк Є.В. 

Теоретичні засади вивчення сутності та проблем розвитку старопромислових регіонів 

Козирєва О.В. 

Дослідження особливостей регіональних моделей просторового розвитку 

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Одношевна О.О. 

Сутність та елементи фінансово-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку аграрного природокористування в умовах ринку 

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 

Gvelesiani A.G. 

Actual problems of social infrastructure development in terms of investment conditions in Black Sea region of Ukraine 

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

Алескерова Ю.В. 

Векторний механізм розвитку страхування в Україні 

Владімірова Н.П. 

Аналіз тенденцій реформування державного фінансового контролю в Україні 

Моторнюк У.І. 

Аналіз сучасного стану надання соціальних послуг в Україні 

Погоріла І.І., Сокровольська Н.Я.

Проблеми пенсійного забезпечення в України

Стегней М.І. 

Фінансування екологічної політики Закарпатської області 5 

Тимошенко Н.М. 

Показники фінансової безпеки України 

Ярошенко Л.Л. 

Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Чайка Т.Ю. 

Баланс производственных мощностей: роль, место и возможности применения в учетно-аналитической работе на промышленном предприятии 

Чмир С.О. 

Документальне оформлення наявності та руху біологічних активів у свинарстві

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

Горбачук В.М. 

На порозі Четвертої промислової революції 

Бадер Омар Ахмад Далайін 

Аналіз та розвиток еволюційних моделей життєвого циклу популяцій підприємств 

Васильєва Т.П., Клепікова О.А. 

Оцінка ефективності сучасних корпоративних інформаційно-аналітичних систем у діяльності телекомунікаційної компанії 

Тимошенко О.В., Коцюбівська К.І. 

Підходи до визначення вагових коефіцієнтів інтегральних індексів економічної безпеки національної економіки

Деркач Т.В.

Системна модель управління просторовою трансформацією регіональної економіки на засадах інтеграції

Меліх Т.Г.

Економіко-математичний інструментарій оцінки виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості у контексті ресурсозберігаючих інновацій

Писаревський М.І.
Оцінка параметрів ризику рейдерських захватів корпоративного підприємства

 

РОЗДІЛ 11. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Котелевець Д.О.
Аналіз методичних підходів оцінювання конкурентоспроможності підприємств з перероблення сільськогосподарських продуктів

Буряк Є.В.

Пріоритети соціального розвитку регіонів України

Коваленко Ю.О.

Інформаційна культура в системі регіонального інформаційного менеджменту

Мoх Мoхамад Аль Джавад

Методичні основи формування складових механізму державної підтримки працевлаштування в Україні

Шелеметьєва Т.В.

Теоретичні аспекти феномену трансформаціїнаціональної економіки