Випуск 9-1/2016
Випуск 9-2/2016


 

Випуск 9-1/2016


Титул


Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Вітренко А.О. 
Міждисциплінарні аспекти теорії сервісної економіки

Журавльова Ю.О. 
Еволюція наукових поглядів на категорію «суспільні блага» 


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Гусарова М.Ю. 
Світовий досвід кластеризації 

Зварич Р.Є. 
Критичні імперативи розвитку глобалізації 

Колінець Л.Б. 
Концептуальні підходи до теорії світових фінансових криз

Марущак Д.Ю. 
Напрями оптимізації взаємного співробітництва країн АСЕАН та України в умовах трансформації світової економіки

Олійник А.А. 
Співробітництво України та МВФ у формуванні національної валютної системи


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Злобіна О.В. 
Закордонний досвід реалізації політики забезпечення місцевого економічного розвитку 

Клопов І.О. 
Економічні аспекти інтеграції відновлювальної генерації в електричні мережі 

Литвин О.В. 
Концептуальні підходи до визначення терміну «інвестиційна привабливість» 

Ляховець В.О. 
Інфраструктура ринку яловичини: проблеми та перспективи 


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Борисова Л.Є. 
Процесний підхід до формування організаційної структури підприємства залежно від стадії життєвого циклу 

Гуштан Т.В. 
Бренд-маркетинг – іновацінній напрям підвищення конкурентоспроможності продукції 

Другова О.С. 
Генезис поняття «контролінг» 

Думанська І.Ю. 
Інноваційне оновлення промислових підприємств України: проблеми та перспективи 

Задорожнюк Н.О., Кващук Ю.О. 
Аналіз базових теорій мотивації персоналу

Іванов М.В. 
Концептуальні засади управління витратами на стадії їх формування 

Копитко М.І. 
Корпоративна культура підприємств: історія виникнення та сутність 


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Дубинська І.І. 
Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування трудового потенціалу регіону 

Prokopіuk A. 
Position of regional structural policy in terms of restructuring of Ukrainian regions 


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

Алескерова Ю.В. 
Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері 

Грицино О.М. 
Податок на додану вартість в оподаткуванні інноваційної діяльності 

Давиденко Г.В., Омельченко О.В. 
До питання про моніторинг фінансової стабільності банківської системи України 

Рекова Н.Ю., Мойсеєнко К.Є., Шиліна Г.М. 
Теоретичні аспекти структурно-функціональних особливостей бюджетної системи


РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Кугай І.В. 
Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції 

Кугай І.В. 
Зовнішній та внутрішній аудит у державному секторі: світовий досвід 

Порохнавець Я.А. 
Пошуково-розвідувальні витрати та їх капіталізація в необоротний актив підприємствами видобувної галузі 

Снеткова А.В. 
Аналіз обсягів та структури капітальних інвестицій в економіку України


РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

Андрієнко В.М. 
Інструменти моніторингу фондових ринків 


РОЗДІЛ 9. РЕЦЕНЗУВАННЯ 

Якубів В.М. 
Рецензія на монографію Мариненко Н.Ю. «Організація управління адаптивним розвитком суб’єктів господарювання в сучасних ринкових умовах» 


 

Випуск 9-2/2016


Титул


Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Нєвєдрова Н.В. 
Фондовий ринок України та перспективи його розвитку 


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Очеретний Д.С. 
Аналіз конкупераційних форм сучасного інноваційного підприємництва 

Радченко О.О. 
Основні тенденції ринку натуральних продуктів та їх привабливість для експансії української продукції 

Радченко О.О. 
Підвищення конкурентоспроможності українських виробників на ринку екологічних продуктів харчування Європи 

Стаканов Р.Д. 
Економічний влив трудової еміграції на країни – експортери робочої сили 

Шаравара Р.І. 
Глобалізація фінансових ринків: асиметричність розвитку та державного впливу 


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Мельников О.В. 
Державне стимулювання стійкого розвитку інформаційної сфери 

Михальчишин Н.Л. 
Управління економічним розвитком на конкурентних засадах 

Пинда Ю.В. 
Сучасний стан та особливості розвитку будівельного сектора у Причорноморському регіоні України 


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Левків Г.Я. 
Управління конкурентним потенціалом підприємств 

Пазущан А.В. 
Система контролінгу як ефективний вектор розвитку середнього та малого бізнесу в Україні 

Русінова О.С. 
Оцінка впливу складових компонент системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового підприємства 

Стец І.І. 
Інтелектуальний складник трудового потенціалу підприємства: управління розвитком і відтворенням 

Шульга В.М., Хандога Д.С. 
Підвищення енергоефективності вищого навчального закладу 

Черкас В.В. 
Основи управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства та методи її забезпечення 

Шапа Н.М. 
Методичний підхід до формування конструктивної поведінки персоналу під час проведення стратегічних змін у діяльності підприємства 

Шипуліна Ю.С., Савченко О.Ю. 
Теоретичний аспект управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах 


РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 

Саенко В.Г. 
Менеджмент субъектно-объектных построений человеческой деятельности  


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

Іванченко Д.І. 
Запровадження системи середньострокового бюджетного планування в Україні як фактор підвищення бюджетної ефективності 

Мороз Н.М. 
Переваги синдикативного кредиту та його вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства 

Савастєєва О.М., Водяник Д.В., Нагорний В.С. 
Емісія державних цінних паперів як фінансовий інструмент регулювання бюджетного дефіциту 

Трояновський Р.М. 
Перспективи реформування механізмів фінансового забезпечення сільських територіальних громад в Україні 

Туманцова О.В. 
Реалії та перспективи розвитку системи електронних переказів в Україні 


РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Тирінов А.В. 
Дебіторська заборгованість підприємства: специфіка і сутність 

Цибульник М.О. 
Особливості оцінки активів недержавних пенсійних фондів 

Цибульник М.О. 
Особливості обліку доходів та витрат недержавних пенсійних фондів 


РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

Убийвовк І.І. 
Інформаційна безпека діяльності підприємств 


РОЗДІЛ 9. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Коломицева О.В., Коломицев А.О.
Інвестиційна привабливість як основа подальшого економічного розвитку регіону

Ягі М.
Організаційний підхід до забезпечення безпеки національної економіки країни


РОЗДІЛ 10. РЕЦЕНЗУВАННЯ 

Баранник Л.Б. 
Рецензія на монографію Тулай О.І. «Взаємодія та взаємовплив державних фінансів і сталого людського розвитку»