Випуск 15/2017

 

Титул 

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Карабаза І.А., Клипо М.С.
Тенденції розвитку країн-учасниць групи БРІКС та їх вплив на сучасні міжнародні економічні відносини
Кожухова Т.В.
Концептуальні засади удосконалення міжнародного фінансування сталого розвитку
Медведєва І.В.
Концепція ділової культури Г. Хофстеде у міжнародному бізнесі
Очеретний Д.С.
Малий бізнес у структурі сучасного інноваційного підприємництва
Савченко С.М.
Фінансові інструменти міжнародного науково-технічного співробітництва

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Андрусенко Н.В.
Інституціоналізація ринку продукції органічного сільського господарства
Верхоглядова Н.І., Коваленко-Марченкова Є.В.
Складові потенціалу будівельної галузі як основа його конкурентоспроможності
Гальцова О.Л.
Динаміка розвитку сфери зв’язку та інформатизації в України
Грищенко В.Ф., Грищенко І.В., Юла Ю.С.
Структурна побудова організаційно-економічного механізму управління підприємницькою діяльністю з урахуванням фактору безпеки
Ігнатенко М.М.
Методичні засади визначення показників розвитку соціальної інфраструктури сільських територій
Мартинець В.В.
Еволюція наукових підходів до формування стратегії взаємодії держави та бізнесу
Проскуріна М.О.
Аналіз індексу креативності, як економічного показника
Сало І.А.
Особливості розвитку ринку яблук в Україні та світі
Яровий В.Ф.
Оцінка обсягів туристичної діяльності та напрямів її удосконалення у Херсонській області

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Гоменюк М.О.
Аналіз здійснення інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах
Єременко Д.В.
Ресурсне забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств
Завідна Л.Д.
Організаційно-методичний підхід до формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери готельних послуг
Колісніченко П.Т.
Державне регулювання забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу
Kravchuk R.S.
Estimation of investment attractiveness of oil and gas complex of Ukraine
Кулаковська Т.А., Щурова А.П.
Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні: проблеми і перспективи розвитку
Лизунова О.М., Сарбаш Л.Д.
Управління енергоспоживанням промислового підприємства
Луцик І.Б., Юрій Е.О.
Вплив факторів на вибір та реалізацію стратегій розвитку підприємств харчової промисловості
Отенко І.П., Вінник І.
Оцінка ефективності формування і реалізації військово-технічної та оборонно-промислової політики України в сучасних умовах
Саванчук Т.М.
Інформаційне забезпечення управління процесом постачання в аграрних підприємствах
Saiensus M.A., Karnaukhova A.S.
The impact of the general strategy on the stability of the control system in the conditions of uncertainty of economic processes
Харун О.А.
Мотиваційна складова підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бабенко А.Г., Цибулько А.І.
Маркетинг персоналу як базис формування HR-бренду регіону
Завгородній К.В.
Місце логістичної інфраструктури та аутсорсингу у забезпеченні ефективних регіональних трансформацій
Порудєєва Т.В.
Оцінка конкурентоспроможності Причорноморського регіону України в умовах поглиблення процесів глобалізації та євроінтеграції
Радченко О.Д., Лазутіна Л.О., Кір’ян С.М.
Моніторинг та аналіз впливу децентралізації на розвиток сільських громад Причорноморського регіону на прикладі Миколаївської області

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Паляничко Н.І.
Стратегічні напрямки регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бучинська О.В.
Можливості використання сучасних PR-технологій у політичному передвиборчому процесі
Крисько Ж.Л., Михасів О.П.
Аналіз сучасного стану ринку праці Тернопільської області
Мовилэ И.В.
Статистический анализ естественного движения населения республики Молдова в условиях регионального развития

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Аврамчук Л.А., Козицька Є.В.
Тенденції розвитку валютного ринку України
Барилюк М.-М.Р.
Теоретичні аспекти визначення сутності поняття «фінансова безпека комерційного банку»
Гетьман Є.М.
Особливості класифікації державних цільових програм в Україні
Кретов Д.Ю.
Кредитні цикли в традиційній та ісламській моделях банківських систем
Маначинська Ю.А., Чичкань М.О.
Аналіз та класифікація чинників попиту на гроші
Мамонова Г.В., Позднякова Л.О.
Еволюція теорії страхування
Христін А.І.
Індикатори оцінки репутаційного ризику банку
Ярошевська О.В.
Формування капіталу суб’єктів підприємництва в процесі приватизації через фондову біржову торгівлю

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гандзюк О.В.
Ключові аспекти формування облікової політики будівельними підприємствами
Чернявська М.К.
Роздрібна торгівля України: сучасний стан та перспективи розвитку

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Сидорук Т.С.
Економіко-математичне моделювання частки ринку компаній фармацевтичної галузі
Червак О.Ю.
Підкритерії паретівської згортки критеріїв як один з методів оптимізації виробничої програми підприємства

 

РОЗДІЛ 10. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
Сєрікова А.А.
Аналіз підходів до визначення поняття «фінансові ризики підприємства»

 

РОЗДІЛ 11. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Гавкалова Н.Л., Соболев В.Г.
Методичний підхід до реалізації технології мотивації персоналу на підприємстві

Білецька І.М.
Лідерство як ключовий чинник управління персоналом підприємств ресторанного господарства 

Гришина В.В.
Лідерство як ключовий чинник управління персоналом визначення інструментів активізації організаційно–комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу промислових підприємств

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ