Випуск 22/2017

 

Титул

 

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Zhuravlova Yu.O.
The role of public goods sector in the economy of Ukraine
Журба О.М.
Місце валютно-курсової політики в механізмі забезпечення економічної безпеки держав


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Мироненко М.Ю., Смагло О.В.
Роль Вишеградської четвірки у забезпеченні ефективної евроінтеграції України
Шатрова К.І.
Аналіз проекту КНР «Новий шовковий шлях» та місце України в ньому


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Братюк В.П., Панющик І.І.
Теоретико-методологічні аспекти соціального страхування та його державного регулювання
Гинда C.М.
Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації економіки України
Залунина О.М.
Строительство туристической инфраструктуры и его роль в развитии территории
Олефіренко М.І., Халімончук І.В., Койбічук В.В.
Дослідження впливу економічного розвитку країни на її інформаційний менеджмент
Марков Б.М.
Структурні зміни у системі економічних явищ та процесів
Орлов В.В.
Насінництво високих генерацій в Україні: тенденції та проблеми розвитку
Рейкін В.С., Макара О.В.
Аналіз чинників тінізації економіки України
Стоянець Н.В.
Розвиток підприємництва на сільських територіях як основа для розвитку аграрної економіки України
Шемаєв В.В.
Розвиток інфраструктури внутрішніх водних шляхів України: аспект економічної безпеки держави


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Барна М.Ю., Бабенко О.М.
Напрями інституціалізації лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства
Боровік Л.В.
Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної політики сільського господарства
Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Гончаренко С.В.
Стратегії конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств України
Воронюк Т.А.
Визначення факторів, що впливають на зміцнення конкурентних позицій міні-кав’ярень
Гончар М.Ф.
Діагностування систем стрес-менеджменту на підприємствах
Гуменюк М.М., Стрілак Ю.В.
Фінансово-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємства: теоретико-методологічний аспект
Єрмоленко О.А.
Оцінка впровадження інформаційних систем управління та їх вплив на економічну ефективність роботи підприємства
Зачосова Н.В., Твалавадзе В.І.
Шляхи забезпечення економічної безпеки банківських установ
Опанащук Ю.Я.
Теоретико-методологічні основи дослідження корпоративної культури як управлінського ресурсу в індустрії гостинності
Савенко Г.Є.
Інноваційний розвиток агротуризму в Україні
Соколов А.В., Рубан К.А.
Клієнтоорієнтованість – основна цінність корпоративної культури сучасної організації
Сухомлин Л.В., Орлова К.О.
Стабілізація діяльності металургійних підприємств України шляхом здійснення ефективного планування
Телішевська О.Б., Овчарук В.В., Будинський Р.З.
Логістичний аутсорсинг як шлях оптимізування витрат логістичних бізнес-процесів
Трішкіна Н.І.
Інтегровані маркетингові комунікації підприємств готельного господарства
Цвайг Х.І., Михаліцька Н.Я.
Фінансові ризики та їх вплив на фінансову безпеку підприємства
Шалений В.А.
Основні методичні засади короткострокової та довгострокової оцінки ризиків промислових підприємств
Шашко В.О., Нефьодова Я.С.
Удосконалення системи менеджменту якості як основа забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в умовах інтеграційних процесів та глобалізації
Шклярук Ю.Є.
Основні аспекти впливу якості молока на розвиток інвестиціної привабливості молокопереробних підприємств
Юрій Е.О., Бербека Л.А.
Місце дослідження структури капіталу в оцінці фінансової стійкості підприємства


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дзюба Т.А., Гринь В.В.
Аналіз перспектив розвитку туристсько-екскурсійної діяльності на Вінниччині


РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Ведерніков М.Д., Юдіна М.І.
Сучасні аспекти формування моделі ринку праці в Україні
Кірнос I.O.
Старіння населення: етапізація еволюції наукових поглядів
Кобзиста І.Л., Махмудов Х.З.
Мотиваційні фактори сучасної молоді на ринку праці
Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я.
Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні


РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бірюк С.О.
Фізичні особи на вітчизняному ринку акцій: складні реалії та невизначені перспективи
Зайцев О.В., Могильний В.В.
Проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
Пасічник Ю.В.
Особливості функціонування інститутів оподаткування в Україні
Табенська Ю.В.
Державна аудиторська служба України як центральний орган державного фінансового контролю
Юдіна (Каламбет) С.В., Моргушкіна О.Г.
Регуляторна політика держави щодо оптимізації управління фінансовими ресурсами домогоспродарств


РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Каховська О.В., Макарова Г.С., Домащенко А.О.
Обліково-аналітичне забезпечення процесу внутрішнього контролю власного капіталу підприємства
Кугай І.В.
Становлення та важливість поняття обліку доходів і видатків як складової загальнодержавного управління
Литвин З.Б.
Доцільність діагностики бізнес-процесів у сучасних умовах господарювання
Лукановська І.Р.
Фінансова звітність бюджетних установ за новими правилами та стандартами


РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Мандра В.В.
Системно-динамічна модель фінансово-господарської діяльності морського торговельного порту
Мінєнкова О.В.
Аналітичне забезпечення обгрунтування бажаних значень показників при стратегічному плануванні діяльності підприємства
Негрей М.В., Кучебо О.С.
Аналіз трансформаційних процесів грошово-кредитної політики в Україні
Соколовська З.М., Сенкевич Б.А.
Моделювання діяльності віртуального підприємства в Anylogic

 

РОЗДІЛ 10. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Тіщенко Є.Б.
Огляд інституційних аспектів регулювання енергозбереження в промисловості України


НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ