Випуск 30/2018 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Грищенко Н.В.
Методологічні підходи до структуризації світового ринку консалтингових послуг
Кухтин О.Б.
Хакерські атаки – суттєва загроза функціонуванню світового фондового ринку
Ліфанова М.І.
Інституційне середовище функціонування міжнародних фінансових центрів
Медведкин Т.С., Медведкина Е.А.
Интеллектуальная собственность в глобальном научно-техническом ландшафте

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Avanesova N.Е.
Strategy of economic security of Ukraine in the long term
Бабина О.М.
Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України
Башнянин Г.І., Паласевич М.Б., Лапчук Я.С.
Економічні системи та їх інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність
Ільяшова В.В., Помірча О.М.
Шляхи відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, та заходи їх протидії
Кубатко В.В.
Фактори тінізації національної економіки в контексті ресурсозбереження
Мінакова С.М., Нєнно І.М.
Теоретичні засади реалізації бізнес-моделей портів у державній морській політиці
Суска А.А.
Проектування системи інституціонального забезпечення ринку соціально-екологічних послуг лісу
Цвірко О.О.
Транзитні перевезення як стратегічний напрямок розвитку транспорту України в умовах глобалізації
Яворская А.Ф.
Обоснования параметров приоритетного позиционирования судовладельческих структур в системе рынка морской торговли

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Боровик М.В.
Передумови сталого розвитку закладів вищої освіти в Україні
Герасимова Л.М.
Управління ресурсами в інноваційних проектах
Григор’єва О.В., Неділько Н.В. 
Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом підприємства
Дейнега І.О.
Онлайн-освіта в умовах розвитку інформаційного суспільства
Дименко Р.А., Литвинова О.В., Лобань О.О.
Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні
Джерелюк Ю.О.
Застосування методу експертних оцінок до оцінювання антикризової стійкості туристичного підприємства
Дудка М.О.
Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислових підприємств
Кучмєєв О.О.
Особливості управління матеріальними потоками в логістичних системах торговельних підприємств
Лобань О.О.
Еволюція корпоративних структур під впливом змін інституту власності
Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю., Саухіна О.В.
Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості
Назарчук Н.В., Малик І.П.
Наукові підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства
Свидрук І.І.
Особливості креативного менеджменту на мікрорівні
Струк Н.С.
Концептуальні засади розвитку маркетингу партнерських відносин підприємств
Хіміч О.В.
Система ієрархії економічної безпеки

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Averkyna M.F.
The principles of regional renewable energy policy
Гуріна О.В., Гуріна Є.Є., Работін Ю.А.
Оцінка впливу регіональної економіки на стан соціальної сфери Причорноморського регіону
Довба І.В.
Теоретичні основи інноваційного розвитку регіону
Зінченко О.А.
Регіональна безпека як складник потенціалу іміджу території
Кузьмин В.М.
Стратегічні пріоритети низьковуглецевого розвитку територіальних громад
Мігай Н.Б.
Підприємницький потенціал як стратегічний резерв підвищення регіональної конкурентоспроможності
Мінакова О.О.
Застосування індикативного планування до визначення пріоритетних напрямів державного регулювання галузі
Обозна А.О., Шабельник Н.М., Плахотний В.С.
Оцінка стану готельного бізнесу та індустрії туризму: регіональний аспект
Обозна А.О., Шабельник Н.М.
Історичні та національні передумови виникнення та функціонування миколаївської кухні: регіональний аспект
Шевчук І.Б.
Комунікативні можливості регіональних органів влади у соціальних мережах
Шульц С.Л., Луцків О.М.
Диспропорційність регіонального розвитку в контексті сучасних реформ
Дарушин О.В.
Індикатори ефективності функціонування й розвитку інвестиційно-будівельної сфери регіону
Пономаренко Т.В.
Продовольча безпека як складова економічної безпеки: ключові загрози
Мельник І.М.
Cтратегічні напрями соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу
Колесніков Д.В.
Індикатори результатів регуляторної політики країни 

 


Випуск 30/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Дубовіч І.А., Сенета З.Я.
Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському економічному регіоні
Лесняк О.Ю.
Визначення багатофакторної продуктивності сільського господарства
Рогач С.М., Якимовська А.В.
Інституційні засади раціонального використання земельних ресурсів
Скороход І.С., Ліповська-Маковецька Н.І.
Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів в екологічній сфері

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКАМ
Ведерніков М.Д., Чернушкіна О.О., Мантур-Чубата О.С.
Лідерство як фактор реалізації стратегії управління людськими ресурсами: зарубіжний досвід
Кодацька Н.О.
Економічне мислення: гендерний аспект
Матросова Л.М.
Соціальний капітал та його роль в економічному розвитку країни
Морозюк Н.В., Шапошнік В.М., Круглик С.Г.
Соціально-економічні умови реалізації лідерського потенціалу молоді об'єднаних територіальних громад України

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О.
Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування
Алескерова Ю.В., Ременюк А.Р.
Управління фінансовими ресурсами державних підприємств
Гаврилко Т.О., Довгань М.М.
Фінансова грамотність населення: вітчизняний та зарубіжний досвід
Гуржий Т.О.
Нерівність як фактор росту бідності та вимивання середнього класу
Доброскок С.С.
Проблеми та перспективи розвитку фінансової політики України
Доманчук А.І.
Формування системи управління фінансами страхових компаній
Ибрагимов К.М.
Проблемы совершенствования экономических механизмов управления финансовой стабильностью в страховых компаниях
Іванов С.В.
Особливості банківських інновацій
Косова Т.Д., Дєєва Н.Е.
Фінансові механізми оцінки вартості капіталу акціонерного товариства
Куряча Н.В.
Пенсійне страхування у системі пенсійного забезпечення
Льон І.М.
Вплив рівня монетизації економіки на економічне зростання в Україні
Нікітішин А.О.
Фінансова політика стимулювання розвитку реального сектору економіки як складник реалізації концепції випереджаючого економічного розвитку
Пєхота А.В.
Гармонізація моделі функціонування біржового ринку цінних паперів України в умовах євроінтеграції
Проць В.І.
Система фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації
Щур Р.І.
Методологічні основи формування дохідної бази об’єднаних територіальних громад

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Артюх О.В., Гончар М.А.
Нульова ставка з ПДВ у системі вітчизняного оподаткування: дискусійні аспекти
Асвае Азадэн
Текущее состояние и перспективы перехода на МСА в развивающихся странах Африки и ближнего востока
Гнатченко Д.Д.
Стандартизація внутрішнього аудиту торговельних мереж
Лещенко К.П.
Дослідження сутності фінансового зобов’язання як обліково-аналітичної категорії
Михайлова О.С., Тригуб О.С., Філоненко М.П.
Інноваційні напрями організації оплати праці на підприємстві
Мінка В.Ф., Підопригора І.В.
Аспекти реформування бухгалтерського обліку в бюджетному секторі
Трачова Д.М.
Дослідження впливу методики формування амортизаційного фонду на показники ефективності діяльності підприємств

 

РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА
Бабєєва O.В.
Статистичне оцінювання показників зайнятості трудового потенціалу України

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Іванченко Н.О., Тюрменко В.В.
Дослідження адаптивної сиcтеми економічної безпеки підприємства, заснованої на обчислювальних об’єктних моделях та технологіях
Охримович М.М.
Наукові підходи до оцінювання інвестиційної безпеки держави: аналіз практики та актуальність застосування
Семенов А.С.
Модель динамического хаоса как нелинейная экономическая система
Таньков К.М., Грон А.В.
Теоретичні аспекти еволюційного моделювання процесу інноваційного розвитку регіону
 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ