Випуск 50/2020 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Сохецька А.В.

Цифрові маркетингові інструменти для розвитку бізнесу: ретроспективний аналіз, сучасні тенденції, напрями розвитку

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Грибіненко О.М., Шагоян С.М.
Економічна складова стратегій національної безпеки країн, що розвиваються
Заяць О.І.
Глобальна конкурентна сила МЕРКСОУР
Корнелюк О.А.
Економічне співробітництво України та Польщі як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Родіонова Т.А., Шишкіна В.І.
Чи потрібен дефолт Україні? Аргентинський досвід
Сегеда С.А.
Тенденції, особливості та чинники зовнішньоекономічної діяльності аграрно-продуктового виробництва в Україні

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Андрейченко А.В., Смірнова О.В.
Безвідходні та маловідходні технології як чинник екологізації виробництва в умовах забезпечення сталого розвитку
Васютинська Л.А.
Програмно-цільове управління національною економікою у контексті системного аналізу
Глубіш Л.Я.
Методичні підходи до оцінювання рівня гармонізації ринкової взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення
Залужний А.Л.
Інформаційно-мережеві виміри сучасної економіки
Зоря О.П., Зоря С.П., Салогуб І.І.
Формування інституційного середовища фінансово-кредитного забезпечення аграрних товаровиробників
Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Терованесова О.Ю.
Формування чинників впливу на експортно-імпортну діяльність вітчизняних промислових підприємств
Макаренко П.М., Пілявський В.І., Процюк Н.Ю.
Інноваційна складова формування конкурентного потенціалу підприємства
Огієнко А.В., Огієнко М.М., Яковуник О.В.
Регіональний туристично-рекреаційний потенціал: теоретичні аспекти
Писаренко С.В., Михайлова О.С., Чіп Л.О.
Формування конкурентоспроможного аграрного сектору на мікро- та макрорівні
Полоус О.В.
Аналіз глобальної конкурентоспроможності ринку інтелектуальної власності України
Ремзіна Н.А.
Механізм розвитку постійних пристроїв транспортних систем України
Решетняк О.І.
Стан та тенденції підготовки наукових кадрів в Україні
Стройко Т.В., Бабаєва К.О.
Інвестиційно-інноваційні детермінанти розвитку економічної конкуренції в Україні
Ткаченко І.О., Глущенко Я.І.
Порівняльний аналіз сучасного стану цифровізації економіки України і країн Європи
Шапошников К.С.
Розвиток сфери експертних послуг в умовах науково-технологічного оновлення економіки Україні

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Гвініашвілі Т.З., Морока Д.М.
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах
Головчук Ю.О., Довгань Ю.В.
Маркетингові концепції організації бізнесу в управлінні інноваційно-інвестиційною діяльністю олійно-жирових підприємств харчової галузі
Єсіна О.Г., Лінгур Л.М.
Формування сучасної моделі ІС КСВ підприємства
Мисик В.М.
Сутність та характеристика івент-менеджменту в системі управління підприємства
Temchyshyna Yulia, Gerasimenko Daria
Aspects of systematicity in managing the economic stability of manufacturing enterprises in the context of transformation processes in the economy
Хамаілі Акрам
Удосконалення теоретичних підходів до визначення та стадій життєвого циклу підприємств малого й середнього бізнесу
Чубук Л.П.
Еволюція концепцій управління корпоративним нерухомим майном
Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Войт Д.С.
Стратегічні домінанти формування і розвитку інвестиційного потенціалу: регіональні та національні особливості
Романчукевич В.В.
Розвиток підходів до класифікації складових державної фінансової політики
Буряк І.В., Болотова О.О.
Основні проблеми в реформуванні соціальної сфери України
Гришина В.В., Бабенко К.Є.
Інформаційно-комунікаційні бар’єри системи управління
Філіппов В.Ю.
Освітні студії підприємництва сталого розвитку та їх випереджальний розвиток
Станіславик О.В.
Мультиплікатор конкурентоспроможності господарської системи у промисловому комплексі
Бірюков І.В.
Наслідки прихованого підприємництва та їх розпізнавання
Крилова О.О.
Напрями активізації розвитку інноваційного підприємництва в національній економіці


Випуск 50/2020 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Юнацький М.О., Сіраш С.С.

Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства молочної галузі за допомогою факторного аналізу прибутку
Завідна Л.Д.
Модель фінансової стратегії розвитку підприємства
Захарчин Р.М.
Потенціал сучасних трендів харчування та регіональних брендів харчових продуктів у розвитку вітчизняної туристичної індустрії
Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю.
Аналіз стану фінансової стійкості банківської системи України як складової в забезпеченні фінансової безпеки
Ільєнко О.В., Клочківський О.В.
Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності непрофільної діяльності транспортних підприємств
Каламан О.Б.
Формування конкурентоспроможної стратегії розвитку виноробних підприємств на світовому та вітчизняному ринках
Костенюк К.А., Стахов С.Ю.
Проблеми оптимізації економічних переваг судноплавства в чорноморському транзитному потенціалі
Костюнік О.В., Шалієвська Ж.С.
Облік розрахунків з оплати праці: проблеми та шляхи вдосконалення
Кривоберець М.М.
Потенціал конкурентоспроможності підприємства та його роль в ринкових умовах господарювання
Лаврухiна К.O.
Кластери як організаційно-економічний механізм функціонування інноваційної діяльності в Україні і світі
Мартинюк О.А.
Головні тренди трансформації технологій управління підприємством в умовах динамічного середовища
Махмудова І.В.
Розвиток молочного скотарства на підприємствах і проблеми їх державної підтримки
Маховка В.М., Богатирьова Н.Б., Горшенова Н.О.
Інноваційні технології навчання управлінського персоналу

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Грабар М.В.
Застосування технологій Big Data у розвитку ринку туризму Одеської області
Кібік О.М., Хаймінова Ю.В., Береза В.В.
Потенціал морегосподарського комплексу як чинник розвитку причорноморського регіону України
Хомюк Н.Л.
Методологічний базис дослідження диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації
Шашина М.В.
Динаміка розвитку мережевих структур у напрямі структурної модернізації регіональної економіки

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Зайонц А.В.
Банківські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності банків
Горбачова О.М., Купіч Б.В.
Аналіз фінансового стану підприємства
Грановська І.В.
Напрями вдосконалення оподаткування малого бізнесу в Україні
Демченко О.П.
Казначейське обслуговування доходів місцевих бюджетів в умовах сталого розвитку
Ємельянова Л.О.
Рівень розвитку фондового ринку та інвестиційна привабливість України
Жаворонок А.В., Вікнянська А.О., Савчук Д.Г.
Вплив комісійних надходжень на формування доходів комерційного банку
Ільчук П.Г., Коць О.О., Кудь А.О.
Теоретичне трактування категорій «капітал» та «капіталізація» у банківській діяльності
Марусяк Н.Л., Саінчук Н.В.
Сутнісні характеристики фінансових потоків підприємства та чинники, що визначають характер їх формування
Рибіна Л.О., Геєнко М.М.
Проблемні чинники інвестиційно-інноваційної активності підприємств аграрної галузі
Сисоєнко І.А., Карлюка Д.О.
Прогнозування прибутку та рентабельності підприємства у забезпеченні фінансової безпеки підприємства
Слатвінська М.О.
Організаційно-інституційне забезпечення реалізації фіскальної політики України

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Коцеруба Н.В., Гилюк Л.О.
Фінансовий контроль формування, розподілу та використання прибутку суб’єкта господарювання
Череп А.В., Швець Ю.О.
Розвиток підходу до оцінки впливу внутрішніх факторів на використання механізму формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств
Шапуров О.О.
Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного сталого розвитку промислового підприємства