Випуск 10/2016

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Братута О.Г. 

Передпосилкове знання метанаукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Думікян М.М. 

Геопросторова та секторальна структуризація ринку телекомунікаційних послуг 


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Барановська І.В. 

Ідентифікація факторів модернізації економіки як інструмента її реформування 

Воробйов Р.Б. 

Концептуальні положення управління збалансованим інноваційним розвитком промислових підприємств національного господарства 

Hryshyna V.V. 

Modern view of the system of communication support of personnel managerial activity 

Калініченко Б.В. 

Тенденції розвитку та стан конкуренції на агропродовольчому ринку України 

Капканець В.С. 

Методологія управління фінансово-економічним потенціалом на галузевому рівні 

Кривошлыков В.С., Жахов Н.В., Фомичёва Л.М. 

Экономика и управление межрегиональной дифференциацией с позиций экономической безопасности1 

Петренко О.О. 

Пасажирські залізничні перевезення в Україні сучасний стан і перспективи розвитку 

Роїк О.Р. 

Вплив соціальної політики на розвиток туризму в умовах формування інноваційної економіки в Україні 

Тимчак В.С. 

Комплексне використання відходів харчової промисловості в умовах інноваційних викликів 

Хадарцев О.В. 

Особливості моделювання процесів ресурсозбереження національної економіки 

Чайка Ю.М. 

Галузеві особливості конкурентних переваг економіки України 

Чередниченко А.Ю. 

Пути усовершенствования системы экономической безопасности Украины 

Черкасова С.В. 

Про необхідність посилення інноваційної спрямованості діяльності венчурних фондів в Україні 


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Маслак О.І., Збиранник О.М. 

Формування показників інноваційної активності підприємств машинобудування на конкурентному ринку в умовах економічної нестабільності 

Іскра В.В. 

Оцінка ефективності використання оборотного капіталу українських агрохолдингів за допомогою моделі В.Г. Когденко 

Колещук О.Я. 

Моделювання процесу зношення основних засобів промислових підприємств 

Кравченко М.В. 

Оцінка рівня економічної стійкості підприємств бджільництва 

Крамаренко К.М. 

Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення 

Левків Г.Я., Копитко М.І. 

Теоретико-методологічні аспекти в системі маркетингового менеджменту в діяльності аграрних підприємств 

Линенко А.В., Завальнюк А.О. 

Аналіз доцільності інтеграції машинобудівних підприємств Причорноморського регіону до холдингової компанії 

Лозова Т.І., Шамін М.В. 

Інтелектуальний потенціал підприємства як економічна категорія 

Мазнєв Г.Є., Заїка С.О., Грідін О.В. 

Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу 

Олефіренко О.М. 

Потенціал зростання збутових можливостей інноваційно-активних машинобудівних підприємств України методологія та практичний інструментарій оцінювання 

Петрушка Т.О. 

Чинники формування та показники оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств 

Побережний Р.О. 

Протиріччя як джерело розвитку підприємств хімічної промисловості 

Прохорова В.В. 

Сучасний стан комерційної нерухомості та її вплив на розвиток вітчизняного підприємництва в Україні 

Товма О.А. 

Теоретичні аспекти застосування процесів управління діловою репутацією торговельного підприємства 

Трішкіна Н.І. 

Сутність посередницької діяльності торговельного підприємства та її місце в соціально-економічному розвиту України 

Федосєєва Г.С. 

Конкурентний розвиток виробників сільськогосподарської продукції сучасні наукові інтерпретації 

Хижняк О.С. 

Використання електронного документообігу і електронного цифрового підпису промисловими підприємствами у збутовій і закупівельній діяльності переваги і недоліки 

Шацька З.Я., Ганзюк Т.Д. 

Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств гірничодобувної промисловості в сучасних умовах 

Шашкіна М.С. 

Системні ознаки кризи підприємств промисловості в Україні 

Шишко В.И., Шишко А.Ю. 

Алгоритм организации рекламных кампаний в учреждениях высшего образования 

Метеленко Н.Г., Шульга О.П. 

Концептуалізація поняття «фінансовий механізм» 


РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Оглобліна В.О., Сіліна І.В. 

Проблеми та перспективи впровадження екологічного страхування в Україні 


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

Алескерова Ю.В. 

Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства 

Васильчишин О.Б. 

Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову безпеку національної банківської системи 

Каламбет (Юдіна) С.В., Галаганов В.О., Василишин Р.С. 

Теоретичні основи механізму перекладання податків 

Каламбет (Юдіна) С.В., Ліпієнко В.І. 

Розвиток корпорацій в Україні 

Койло В.В. 

Формування системи фінансової безпеки України під впливом залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій 

Кривенцова А.М. 

Методичний підхід до організації внутрішнього аудиту страхових компаній 

Мороз С.В. 

Роль та місце непрямих податків в наповненні державного бюджету України 

Мороз С.В. 

Стан та тенденції споживчого кредитування в умовах кризи 

Поліщук В.С. 

Прогнозування та розвиток ринку цінних паперів 

Скок П.О. 

Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва

Чепка В.В., Павлюк Т.С. 

Проблеми та перспективи впровадження вартісно-орієнтованого управління на вітчизняних підприємствах 

Островська Н.С., Швець О.Ю. 

Роль державного кредиту у фінансовій системі держави 

Шумська С.С. 

Фінансові інструменти розвитку світова практика та уроки для України 


РОЗДІЛ 7. РЕЦЕНЗУВАННЯ 

Зянько В.В. 

Інституціональний вимір становлення інноваційної економіки 

Рецензія на монографію Краус Н.М. «Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін»

 

РОЗДІЛ 8. СТРАХУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

Виговська В.В.
Унормування наукових поглядів на трактування поняття страхового ринку

 

РОЗДІЛ 9. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Сурай А.С.
Освітні умови як елемент розвитку ділового середовища регіону

Мамонтова Н.А.
Стратегічні орієнтири розвитку сільського господарства України в контексті сучасних соціально-економічних трансформацій

Бєлякова О.В.
Концепція формування механізму взаємодії бізнесу, науки і влади як основи інноваційного розвитку національної економіки 

Ляшок Я.О.
Проблеми розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Фокіна-Мезенцева К.В.
Про механізми впливу корпоративної культури на ефективність та продуктивність українських підприємств

Буряк Є.В.
Наукові підходи до діагностики та управлінського аналізу інтеграційних процесів регіонального середовища

Коваленко Ю.О.
Питання визначення інформаційного простору в системі знань регіонального інформаційного менеджменту

 

ПРИВІТАННЯ КОВАЛЕНКО М.П. З ЮВІЛЕЄМ