Випуск 13-1/2017

Випуск 13-2/2017


Випуск 13-1/2017

Титул

 

Зміст

РОЗДІЛ 1. АНОНСИ ПОДІЙ 
Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні та економічні проблеми підприємницької діяльності», присвячена 25-й річниці заснування «Інституту підприємництва «Стратегія» 

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Варшавська Н.Г. 
Конкуренція та конкурентоспроможність: економічна сутність та методи оцінки 
Павлюк О.О.
NSFR як важлива складова частина передового міжнародного стандарту ліквідності

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
Головко Л.С., Бончук Т.В. 
Визначення пріоритетів економічної політики і розробка механізмів розвитку постіндустріальної економіки
Давидова О.Г., Романкін О.В. 
Особливості маркетингових комунікацій у туристичній сфері: світовий досвід
Джафарли Г.А. 
Особенности развития национальной экономики в контексте повышения её устойчивости
Журавльова Ю.О. 
Освіта у системі національних рахунків України 
Іваннікова Н.А. 
Тенденції інноваційного розвитку промисловості України 
Касілов І.І. 
Валовий внутрішній продукт та застосування методів його розрахунку
Лисенко Ю.В. 
Синергетика сталого розвитку галузей промисловості України
Македон В.В. 
Теоретико-методичні засади впровадження процесів стратегічного управління в середовищі суб’єктів фінансового сектора національної економіки
Письменна О.Б. 
Визначення ефективності використання ресурсів уранодобувної галузі за основними складовими на основі системи показників
Радамовська І.В. 
Аналіз ефективності функціонування будівельної галузі України в контексті забезпечення її конкурентостійкості
Саковська О.М., Шпикуляк О.Г. 
Розвиток сільськогосподарської кооперації в реальному секторі аграрної економіки
Сало І.А. 
Особливості функціонування вітчизняного ринку плодів в умовах дії пвзвт з ЄС

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Верхоглядова Н.І., Барінов Д.Ю. 
Підходи до визначення ефективності інтеграції будівельних підприємств
Ганжа О.В., Лягов О.В. 
Адміністративний захист права інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності 
Дутчак В.В., Петровська А.О. 
Повстанський рух на катеринославщині: махновські альтернативи економічній складовій політики воєнного комунізму (огляд подій 1919 року) 
Єременко Д.В. 
Методичні засади оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств
Корнійчук Н.О. 
Вплив демографічної ситуації в Україні на кадровий потенціал підприємств 
Львова Я.Я. 
Еволюція теоретичних підходів до аналізу ролі держави в реалізації соціальної відповідальності бізнесу 
Приймак Н.С., Зінченко А.О. 
Оцінка конкурентоспроможності закладів освіти в умовах загальноекономічної кризи 
Третякова О.В. 
Корпоративна культура як фактор реалізації стратегії підприємства

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
Бегларашвілі О.П. 
Структурно-функціональні аспекти розвитку магазинів Одеської області
Стенічева І.Б. 
Інноваційний потенціал як чинник розвитку регіональних соціально-економічних систем 

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 
Астахова Т.Г., Найдьонова С.Г. 
На шляху до європейських стандартів у соціальній політиці України 

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
Шульга К.Д. 
Аналіз консолідаційних процесів у банківському секторі України
Яриєв С.С. 
Фінансові інструменти хеджування банківських ризиків в Україні 

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 
Архипенко С.В
Житлово-комунальне господарство як об’єкт обліку. необхідність та особливості обліку витрат та калькулювання собівартості в сфері ЖКГ 
Лисиченко О.О. 
Сучасні підходи до ролі облікового працівника на підприємстві 
Малярова С.В. 
Удосконалення амортизаційної політики та оновлення основного капіталу підприємства
Олініченко І.В. 
Окремі питання застосування рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі 
Педченко О.В. 
Економіко-правові основи ведення бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах
Стеценко Б.С. 
Екзогенні фактори розвитку фінансової інфраструктури на глобальному рівні

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 
Андрейшина Н.Б. 
Моніторинг сталого розвитку регіону: прогнозування індикаторів 
Кнуренко В.М. 
Шляхи досягнення паритетності еколого-економічних і еколого-соціальних цілей депресивних регіонів 
Литвинова О.Б. 
Економіко-математичне моделювання міграційних процесів регіону 
Макарова І.С. 
Когнітивна модель визначення рівня відкритості території до взаємодії із громадянами та партнерами
Малярець Л.М., Лебедєв С.С. 
Когнітивне моделювання в управлінні людським капіталом підприємства 
Піддубна Г.К. 
Застосування теорії керованості лінійних диференціальних рівнянь із запізненням в економіці 
Піддубна О.О. 
Динамічна модель сталого розвитку територіальної громади 
Рудяков А.В. 
Вільно розповсюджуване програмне забезпечення у навчанні електронних громадян у сучасних українських реаліях 
Тарасюк С.В., Глеб А.С. 
Управління безпекою баз даних і систем даних у соціальних системах

 

РОЗДІЛ 10. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Азаренкова Г.М.
Адаптація підприємства до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення його фінансової безпеки

 

РОЗДІЛ 11. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Худолій В.Ю., Пономаренко Т.В.
Інвестиційне забезпечення стійкого стану промислових підприємств

 

РОЗДІЛ 12. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гальцова О.Л.
Інституціональна інтеграція аграрного сектора України

Сушко М.Ю.
Аналіз ефективності впливу антикризових інструментів ЄС на подолання кризових явищ в промисловості України

Швець В.Я., Іванова М.І., Саннікова С.Ф.
Особливості мотивації персоналу в контексті оплати праці

Кабанова О.О.
Імідж країни та її регіонів у системі національної економіки

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ


Випуск 13-2/2017


Титул


Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Власенко Л.В. 
Співробітництво Причорноморського економічного району з КНР у контексті інфраструктурного мегарегіонального проекту «Новий Шовковий шлях»  
Пашаев Т.Г., Цыганов С.А. 
Политика сплочения в развитии Европейского Союза: основные этапы и результаты 
Полякова Ю.В. 
Динаміка ринку золота у сучасних світогосподарських процесах 
Пробоїв О.А. 
Економіка Італії в контексті кризи заборгованості країн ЄС 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
Алескерова Ю.В. 
Цукрові буряки: економічна ефективність вирощування 
Богашко О.Л. 
Оцінка людського капіталу в економіко-математичних моделях економічного зростання 
Дяченко Ю.А. 
Нормативно-правове забезпечення ціноутворення на сільськогосподарську продукцію вдосконалення методики проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів 
Лаврентьєв М.М.
Вдосконалення методики проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів
Федевич Л.С., Ливдар М.В. 
Блокова структура господарських об’єднань та їх роль у інвестиційному процесі 
Яценко О.М., Яценко О.М., Білецька І.І. 
Модифікація товарно-структурної спеціалізації виробництва країни як фактор стимулювання залучення іноземних інвестицій 

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Гаєвський В.В. 
Теоретичні аспекти та перспективи розвитку бенчмаркінгу як ефективної форми управління підприємством
Годящев М.О. 
Ключові властивості ділової активності підприємства 
Грановська В.Г. 
Система управління підприємством: іноземний досвід 
Даниленко-Кульчицька В.А. 
Особливості рекламування туристичного продукту Тернопільщини 
Дашко І.М. 
Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств 
Заіка Ю.А. 
Науково-методичні основи моделювання поведінки підприємства 
Киш Л.М., Курило Н.Ф. 
Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах 
Киш Л.М., Поліхун В.М. 
Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу 
Киш Л.М., Синявська Н.С. 
Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства 
Кулаковська Т.А., Цапенко Ю.О. 
Удосконалення методики визначення рівня виробничого потенціалу підприємств 
Лисак В.Ю., Ткачук В.В. 
Мотивація праці управлінського та виробничого персоналу: теоретичні аспекти 
Ободовський Ю.В. 
Колегіальний орган контролю як передумова забезпечення ефективного управління 
Обруч Г.В. 
Комплексна оцінка конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України 
Пономаренко Т.В. 
Логіка оцінювання забезпечення економічної стійкості підприємства 
Постол А.А. 
Відтворювальна сутність та вирішення проблем збільшення виробництва аграрних підприємств 
Рашман Б.Г. 
Економічне обґрунтування умов оптимізації організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції
Шумкова В.І. 
Методологічні засади економічної безпеки: український та закордонний досвід 

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
Бєлова А.І., Орловська О.В. 
Туристична інфраструктура як чинник розвитку промислового комплексу підприємств західного регіону 
Зубков Р.С. 
Аналіз методів оцінки інвестиційно-інноваційного функціонування матерії регіону 

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Лесняк О.Ю. 
Методичні підходи до аналізу конкурентоздатності аграрного сектору економіки 

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 
Загірняк Д.М. 
Реконструкція механізму державного регулювання вищої освіти за кордоном 
Філяк М.С., Завадовська Ю.Ю. 
Тенденції соціально-економічної адаптації ВПО у приймаючих громадах Сходу та Півдня України у 2015-16 рр.  

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
Вільчинська Н.Л. 
Аналіз джерел формування й структури фінансових потоків молокопереробних підприємств 
Кравчук Л.С., Нікітенко Л.М. 
Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток Причорноморського регіону 
Смагло О.В. 
Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності 
Стойка В.С. 
Сущностные характеристики понятия “капитализация банковской системы” 

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 
Колєсніченко А.С. 
Світовий досвід розвитку обліку і звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфери 
Рета М.В. 
Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності та їх відображення у системі обліку 

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 
Койбічук В.В. 
Формування основ бізнесу в контексті вивчення дисципліни “економіко-математичні методи” 
Проскурович О.В., Ястремський М.М., Сорока Л.О. 
Моделювання роздрібного товарообігу торговельного підприємства 
Кравець О.В.
Імітаційне моделювання впливу податкового зобов’язання на розвиток малого підприємництва в Україні
Кукліна Т.С.
Використання інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств
Кислюк А.П.
Формування інструментарію прогнозування та регулювання волатильності податкових надходжень
Ткачева Т.С.
Нейросетевые реализаци моделей нелинейных динамических объектов для информационно-комуникационной платформы машиностроительных предприятий
Маніца Л.В.,Шмиголь Н.М.
Удосконалення методичного підходу до моніторингу та діагностики діяльності підприємств

 

РОЗДІЛ 10. АНОНСИ ПОДІЙ 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» 

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ