Випуск 42/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Кравцов О.О.

Питання розподілу благ в економічній теорії добробуту

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Туль С.І.
Сучасні методики інтегральної оцінки діджиталізації  світової економіки та ринку праці

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Пугач А.Н., Гаркавый В.В.
Оценка показателей экономического развития отраслей животноводства в Украине
Іванченко В.О.
Узагальнення наукових поглядів на теорію підприємництва
Морозюк Н.В., Шапошнік В.М., Круглик С.Г.
Розвиток аграрного підприємництва як форми реалізації лідерського потенціалу молоді
Петков О.І.
Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності підприємств харчової галузі України
Сакун О.С.
Особливості структурної модернізації та індикатори модернізаційних структурних зрушень в економіці
Точиліна Ю.Ю.
Інвестування в людський капітал як запорука розвитку національної економіки
Франчук Т.М.
Ключові проблеми фінансового забезпечення інновацій на регіональному та місцевому рівнях в Україні

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Богоявленський О.В., Зінченко Д.С.

Управління процесами формування лояльності клієнтів торгових мереж
Бурминська А.С., Тєшева Л.В.
Створення маркетингової стратегії на основі SWOT-аналізу
Ващенок О.П.
Аналіз діяльності телекомунікаційних підприємств України
Волошина С.В.
Система управління відтворенням людського капіталу підприємства
Ульянченко О.В., Герасименко Ю.С.
Окремі аспекти оцінки рівня економічної ефективності виробництва органічної продукції
Григоренко Р.В.
Методика створення системи інтерактивного маркетингу
Косач І.А., Старченко Г.В.
Cинергетична методологія в дослідженні функціонування проектно-орієнтованих підприємств
Кубецька О.М., Остапенко Т.М.
Проблемні аспекті оцінки ефективності реальних інвестицій
Родченко С.С.
Система забезпечення безпеки комерційного банку за вартісно-орієнтованим підходом
Савко О.Я.
Фактори впливу на формування стратегії розвитку операторів газорозподільних систем
Семенчук Т.Б., Гресь Л.Ю.
Формування системи показників ефективності транспортних підприємств
Стеців І.І., Стеців І.С.
Парадигма системи економічного аналізу
Шира Т.Б.
Формування системи корпоративної безпеки підприємства: методологічні основи
Яківченко А.М.
Сутність організаційно-економічного механізму надання платних послуг закладами вищої освіти

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гарькава В.Ф.
Умови забезпечення економічної безпеки регіонів України
Наджафов И.Н.
Формирование региональной инновационной системы: основа, элементы и задачи
Науменко Н.Ю.
Модифікована модель синтезу системи інформаційної безпеки на регіональному рівні

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Винничук Р.О., Рубаха Н.В.
Теоретичні підходи до аналізування динаміки та стану трудової міграції в Україні
Мойсеєнко К.Є., Поляріна Є.С., Ровенська В.В.
Стан вимушеної міграції та основні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Білоцька І.А.
Фактори модифікації методичних підходів до оцінювання результативності корпорацій на сучасному етапі
Бондаренко Н.М.
Фіскальна ефективність та роль ПДВ у формуванні доходів державного бюджету України
Бондаренко П.В., Сташкевич Н.М., Бондаренко В.Г.
Перспективи розвитку страхування морських перевезень в Україні
Бричка Б.Б.
Монетарний режим таргетування інфляції та його ефективність
Висоцька І.Б., Нагірна О.В., Силкін О.С.
Економічні наслідки корупції в Україні
Онищенко В.Є., Головченко Є.Ю.
Електронні торги: систематизація підходів до класифікації їх переваг та недоліків
Давиденко Н.М., Ходосов В.О.
Вплив корпоративного управління на фінансову спроможність підприємства
Шулюк Б.С.
Фінансовий механізм державно-приватного партнерства у світовій практиці: історична ретроспектива та реалії сьогодення
Yuvzhenko Nataliia
Features of the process of budgeting of the road economy of Ukraine
Юдіна С.В., Нагорнюк Г.О.
Сучасні вимоги до оцінки визначення показника ризику кредиту позичальників – фізичних осіб 

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Кубецька О.М., Остапенко Т.М.
Виробництво тваринницької продукції: обліковий і управлінський аспект

 

РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА
Вдовин М.Л., Боднар О.В.
Інтегральне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності регіонів України

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Іванов Є.І.
Аналіз «голландської хвороби» з використанням прикладної моделі загальної рівноваги GTAP
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.
Еволюція концепцій цифрової економіки в контексті теоретичних підходів та етапів цифрової революції 

 

РОЗДІЛ 11. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Стройко Т.В.
Рецензія на монографію Сисоєва О.В. «Формування інститут факторингу в Україні в умовах глобалізації»

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ