Випуск 6/2016

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

П’ясецька-Устич С.В.

Корупція як системне явище в економіці України 


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Резникова Н.В.

Патенты как провокаторы отношений экономической неозависимости 

Рубцова М.Ю.

Трансмісійні канали інтегрованого економічного простору: роль торгівлі та фінансів у глобальній взаємодії 

Сазонова А.О., Шереметинська О.В.

Перспективи розвитку експортоорієнтованої стратегії підприємств причорноморського регіону 

Сльозко О.О.

Геоекономічні регресійні моделі для пострадянських країн 


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Коваленко О.В., Мельниченко А.В.

Особливості стратегічного управління в умовах економічного розвитку 

Потравка Л.О.

Передумови та необхідність формування концепції ефективної структури національної економіки України 

Сабліна Н.В.

Управління фінансовим потенціалом підприємств промислового комплексу України

Степочкин А.И.

Факторы эффективности социально ориентированной модели рыночной экономики 

Терлецька В.О.

Аналізування динаміки прямих іноземних інвестицій як фактор впливу на кон’юнктуру ринку в Українському Причорномор’ї 

Ціщик Р.В.

Статистичний аналіз стану та динаміки розвитку домогосподарств України з метою вдосконалення прийняття управлінських рішень щодо їх державної підтримки 

Чекамова О.І.

Інноваційний потенціал як оцінка ефективності науково-інноваційної діяльності в наукових установах аграрної сфери 

Черкасова С.В.

Сучасні тенденції розвитку діяльності компаній зі страхування життя в Україні 


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лисак В.Ю., Ткачук В.В., Олійник О.С.

Менеджмент персоналу підприємств 

Вень Минмин, Мамонов К.А.

Информационно-аналитическое обеспечение экономической оценки сельскохозяйственных животных (на примере поголовья свиней)

Мартинюк О.А., Курдибанська Н.Ф.

Впровадження системи управління якістю в медичних закладах 

Навольська Н.В.

Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств 

Некрасова Л.А., Некрасова К.І.

Аналіз та перспективи розвитку підприємств виноробної галузі в Україні 

Неспляк С.В., Кушлик О.Ю.

Порівняльний аналіз стратегічних наборів розвитку провідних підприємств пивоварної галузі україни 

Петришин Л.П.

Співвідношення цінових тенденцій на світовому та національному агропродовольчих ринках 

Сабецька Т.І.

Зародження, становлення та розвиток поняття «економічна безпека підприємства» 

Ситник Й.С.

Засади формування механізму розвитку інтелектуальної активності персоналу як цільової функції менеджменту 

Скригун Н.П., Семененко К.Ю., Авраменко І.М.

Е-mail як ефективний канал маркетингових комунікацій 

Смирнова Н.В.

Технологія стратегічного управління активами підприємств 

Стрий Л.А., Голубев А.К., Сакун А.А.

Развитие конкурентной среды на рынке услуг связи Украины 

Хаврова К.С.

Методологічні основи інтелектуалізації діяльності підприємства для економічної стабілізації 

Цыбульская Э.И., Грушко А.И.

Оценка стоимости деловой репутации предприятия 


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ужва А.М.

Механізми інвестиційного забезпечення функціонування аграрного бізнесу: регіональний вимір 


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Рогач С.М.

Аграрне природокористування як особлива складова частина економічних відносин і трансформаційних змін 


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Barbora Janubová

The role of education in the fight against inequality: the case of Brazil 


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Костецький В.В., Рендович П.М.

Роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як складової частини управління фінансами підприємств 

Палійчук Т.В.

Фіскальна децентралізація у Франції 

Сідельникова Л.П.

Сучасний стан та перспективи фінансування державних фондів соціального страхування 

Юхименко В.М. 

Діагностика банкрутства страхових організацій на прикладі пат «УСК «Гарант-Авто» 

Швець Н.Р., Юшкалюк А.А.

Визначення величини економічного капіталу як метод управління інтегральним фінансовим ризиком банку 


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Калабухова С.В.

Матрична форма організації бухгалтерського аналізу 

Шилко І.С.

Економічний аналіз в управлінні господарською діяльністю коледжів бюджетної сфери України 

Шільвінська О.Л.

Організація внутрішнього контролю витрат на підприємствах готельно-ресторанного комплексу 


РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Зянько В.В., Ревенко В.С.

Раціоналізація бізнесової поведінки підприємств України шляхом аналізу переваг та небезпек конкурентної розвідки та промислового шпигунства 

Деркач Т.В.

Концептуальні засади формування моделі міжрегіональної інтеграційної взаємодії

Меліх Т.Г.

Економічна оцінка ресурсно-виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості

 

РОЗДІЛ 11. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА РЕСУРСНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Карпуніна М.С.
Методичні підходи до реалізації механізму ресурсозбереження

Шут С.О.
Розвиток будівельної галузі України

 

РОЗДІЛ 12. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Котелевець Д.О.
Теоретичні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності переробних підприємств

Носатов І.К.
Основні засади впливу інформаційних технологій на національну економіку України

Філиппова С.В., Нейков С.О.

Інноваційний розвиток та інноваційна діяльність промислових підприємств як об’єкти податкового стимулювання: сутність і відмінності

Ярошевська О.В.

Інвестиційна привабливість фінансових інструментів формування капіталу суб’єктів господарювання на фондовому ринку України