Випуск 1/2016

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Жнакіна Е. Г.
Умови формування інноваційно-інвестиційного потенціалу України у контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності

Журба І. Є.
Інтеграційні імперативи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Karkuzashvili N.
Communication strategy – one of the major barriers for successful strategy execution in the organizations of emerging countries

Voyt S. M., Zavgorodniy K. V.
Investment mechanisms of transport infrastructure logistics Ukraine and regions

Galtsova O. L.
Current policy approaches to pricing in agriculture Ukraine

Окселенко Н. О.
Сільськогосподарська галузь України: сучасний стан та напрями розвитку

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Верхоглядова Н. І., Коваленко Є. В.
Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства

Грицина В. В.
Особливості корпоративної реструктуризації в сучасних умовах

Грозний І. С.
Кваліметрічна оцінка якості виробничих процесів

Демчук Н. І.
Індикатори і критерії ефективності інвестицій та інвестиційного забезпечення харчових підприємств

Єлькін А. В.
Аналіз динаміки та структури основних виробничих фондів підприємства

Irtyshcheva I. O., Yakovleva I. G.
Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy

Казакова Т. С.
Сучасні підходи до визначення корпоративного управління в умовах інформаційної економіки

Коваленко О. В., Биткін С. В., Големба В. Є., Балюра Ю. О.
Роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціонування підприємства

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Антошкін В. К.
Методологічні засади врахування та регулювання соціальних складових формування економічної безпеки регіонів країни

Ванієва А. Р.
Соціально-економічна сутність та складники формування галузевих трансформаційних процесів

Koval V. V.
Terms of institutional transformation transaction costs in business telecommunication services market

Stroyko T. V.

The role of public-private partnership in regional development

Shaposhnykov K. S.
Business processes in the corporate sector: management in telecommunications

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Лебедєва О. А.
Оцінювання рівня та складових соціального розвитку України

Мармуль Л.О., Романюк І.А., Полегенько А.С.
Конкурентоспроможність плодоовочевої продукції та маркетингові стратегії розвитку її ринку

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Боголиб Т. М.
Финасовая система как составная социально-экономического развития страны

Власенко Т. А.
Визначення сценаріїв формування синтезованого капіталу під впливом чинників зовнішнього середовища

Покатаєва О. В., Давидков С. О.
Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни

Давидкова Н. М.
Концепція регулювання ринку банківських послуг в Україні

Khrushch N. A., Prystupa L. A.
Financial and economic essence and trends of crowdfunding in today’s business environment